obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Gospodarka WodnaSTUDIA PODYPLOMOWE

GOSPODARKA WODNA

Na UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

Nazwa kierunku: Gospodarka wodna


Kierownik:
dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, ul. Oleska 22, 45-052 Opole, pok. 207, tel. 77 401 6027 e-mail: wiatkowski@uni.opole.pl

Jednostka prowadząca studia: Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski

Adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 22

Kontakt: mgr Agnieszka Brożonowicz - sekretariat Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi, ul. Oleska 22, 45-052 Opole, pok. 200, tel. 77 401 6020, e-mail: abroz@uni.opole.pl

Link: www.kopz.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia: w roku akademickim 2016/17 nabór nie zostanie uruchomiony

Opłata za semestr: -

Czas trwania: 2 semestry

 Wymagane dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie na Studia podyplomowe,Podanie_formularz.doc
  2. Życiorys,
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. Deklarację zapłaty za Studia podyplomowe (warunkiem dopuszczenia do zajęć na studiach podyplomowych jest zawarcie przez uczestnika Studiów umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe oraz wniesienie opłaty).Oświadczenie.doc
  5. Skierowanie zakładu pracy (w przypadku, gdy kandydat jest delegowany przez zakład pracy).
  6. Kwestionariusz osobowy, Kwestionariusz_osobowy.doc


Sposób rekrutacji
: kolejność zgłoszeń

Przewidywana liczba studentów: 20-30 osób

 

Charakterystyka studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe z Gospodarki Wodnej realizowane będą w systemie niestacjonarnym w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego, przy udziale jednostek dydaktycznych innych Uczelni oraz instytucji z zakresu gospodarowania wodą. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców akademickich, pracowników: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, urzędów administracji samorządowej i rządowej, prawnika oraz praktyków.

Studia podyplomowe GOSPODARKA WODNA przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata. Program studiów umożliwia słuchaczom Studium poznanie współczesnych zagadnień gospodarowania wodą,
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania współczesnej wiedzy na temat działań
w dziedzinie gospodarki wodnej. Dodatkowo słuchacze Studium zostaną zapoznani
z nowoczesną metodologią stosowaną w badaniach z zakresu: meteorologii, hydrologii
i ochrony wód.

Program Studium obejmuje 1 rok. Ogólny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 220 godzin
w ciągu dwóch semestrów. Program obejmuje następujące przedmioty: Meteorologia, Hydrologia, Hydrogeologia, Zarządzanie zasobami wodnymi, Zasady planowania
i projektowania w gospodarce wodnej, Bilanse wodnogospodarcze, Metody statystyczne
i programy komputerowe w gospodarce wodnej, Infrastruktura gospodarki wodnej, Gospodarowanie wodą w rolnictwie, leśnictwie, na terenach zurbanizowanych
i przemysłowych, Gospodarowanie wodą na zbiornikach retencyjnych i stawach rybnych, Powodzie i susze, Planowanie przestrzenne (z uwzględnieniem gospodarki wodnej), Energetyka wodna, Ochrona wód, Ekologia wód, Gospodarka odpadami, Zrównoważony rozwój a gospodarka wodna, Uwarunkowania finansowo-polityczne i ich wpływ na systemy decyzyjne w gospodarce wodnej, Przepisy prawne z zakresu gospodarki wodnej, Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i jego przydatność dla gospodarki wodnej, Seminarium dyplomowe.

Zajęcia odbywać się będą w piątek, sobotę i niedzielę. Istnieje możliwość (za zgodą słuchaczy) zorganizowania zjazdu w ciągu tygodnia. Koszt uczestnictwa w Studiach Podyplomowych wraz z konsultacjami pracy końcowej wynosić będzie 3500,00 zł od osoby.

W czasie trwania zjazdów na ww. Studiach istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w akademikach Uniwersytetu Opolskiego.

Warunkiem ukończenia Studium jest przygotowanie pracy podyplomowej pod kierunkiem opiekuna naukowego i jej obrona, obecność na zajęciach i uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów. Pozytywny wynik obrony jest podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Studium.

Absolwenci Studiów Podyplomowych GOSPODARKA WODNA w Uniwersytecie Opolskim otrzymują świadectwo ukończenia ww. studiów.

Zgodnie z decyzją Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego GOSPODARKA WODNA powołane zostały w dniu 25.06.2009 r.

 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol