obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów przekształconychStudia podyplomowe:

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów przekształconych


Kierownik studiów podyplomowych:
dr Grzegorz Kusza
tel.77 401 60 01;
e-mail: Grzegorz.Kusza@uni.opole.pl

Jednostka prowadząca studia:
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski

Kontakt (miejsce składania podań):
 
mgr Katarzyna Kochanowska
sekretariat Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi,
ul. Oleska 22, 45-052 Opole, pokój 200,
tel.77 401 60 20;
e-mail: kkochanowska@uni.opole.pl lub kopz@uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia: październik 2018
Termin zgłoszeń: 01.05.-30.09.2018

Opłata za semestr: około 1500 zł (opłata zostanie wyliczona na podstawie ilości studentów).

Czas trwania:
2 semestry

Wymagane dokumenty:
Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia
Do pobrania:
Kwestionariusz-osobowy.doc, Podanie_formularz.doc,   Oświadczenie.doc  

Sposób rekrutacji: kolejność zgłoszeń

Przewidywana liczba studentów: 25-30 osób

Studia adresowane są szczególnie do absolwentów szkół wyższych - kierunków: Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, pracowników administracji samorządowej (urzędy gmin, miast, powiatów), a także pracowników zakładów przemysłowych i komunalnych zainteresowanych uzupełnieniem lub poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności o zakres gospodarki odpadami i rekultywacji gruntów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Główne założenia i cele:
Celem studiów jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności umożliwiającej: prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, podjęcie pracy w: urzędach (Wydziałach Ochrony Środowiska), zakładach przemysłowych, w tym laboratoriach, inspekcji ochrony środowiska.

Charakterystyka kierunku:
Dwusemestralne studia podyplomowe z gospodarki odpadami i rekultywacji gruntów mają charakter dokształcający i prowadzone będą w systemie niestacjonarnym. Program obejmuje przedmioty z minimum programowego dla kierunku ochrona środowiska i inżynieria środowiska, jednak w zmniejszonym wymiarze godzin. W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą w wykładach, konwersatoriach, zajęciach laboratoryjnych i terenowych m.in. z zakresu: prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z gospodarki odpadami i rekultywacji gruntów; technologii stosowanych w gospodarce odpadami (dotyczących procesów odzysku i unieszkodliwiania); plany gospodarki odpadami; planowanie i zarządzanie gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, normy ISO; zastosowanie technik GIS; monitoring i systemy informatyczne w gospodarce odpadami; ochrona gleb, w tym szczególnie rekultywacja gruntów; podstawy projektowania w rekultywacji; procedury administracyjne w zakresie rekultywacji.

Kadra naukowo-dydaktyczna przewidziana do prowadzenia zajęć na studium to specjaliści prowadzący badania w zakresie:
  • unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych i przemysłowych, współautorzy planów gospodarki odpadami dla gmin,
  • prawa ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami oraz rekultywacji,
  • zagadnień związanych z rekultywacją terenów poprzemysłowych, w tym wyrobisk powstałych po eksploatacji odkrywkowej (surowce węglanowe, kruszywa naturalne itp.).
  • rekultywacji składowisk odpadów komunalnych,
  • rekultywacji terenów objętych szkodami powodziowymi.Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol