obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


III Seminarium naukoweIII Seminarium naukowe

„Walory przyrody ożywionej i nieożywionej terenów eksploatacyjnych odkrywkowych kopalni surowców mineralnych„

Organizatorzy: Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego
  Górażdże Cement SA
Miejsce:          Centrum Konferencyjne w Górażdżach
Termin:          15 maja 2009

Zobacz - galeria zdjęć

Komitet Organizacyjny:
Małgorzata Dąbrowska (Górażdże Cement SA)
Arkadiusz Nowak (Uniwersytet Opolski, Katedra Biosystematyki)
Izabela Czerniawska-Kusza (Uniwersytet Opolski Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi)


Program

9.30 Uroczyste otwarcie seminarium przez przedstawicieli Górażdże Cement SA i Uniwersytetu Opolskiego

I sesja 9:50-12:20
9:50
Nowe podejście do metod ochrony bioróżnorodności w kopalniach HeidelbergCement - dr Michael Rademacher, Dyrektor Departamentu ds. Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju HeidelbergCement

10:20
Wystąpienie - Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Instytut Geologii Podstawowej

10:40
Unikatowe walory geoturystyczne Góry św. Anny i Ligoty Dolne - dr Robert Niedźwiedzki – Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geologii Stratygraficznej

11:00
Wapień muszlowy okolic Gogolina - dr Monika Kowal-Linka – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Geologii

11:20
Walory geologiczne obszarów eksploatacji wapienia muszlowego na Opolszczyźnie
dr hab. Adam Bodzioch Prof. UO - Uniwersytet Opolski, Katedra Biosystematyki

11:40
Wartość naukowa i pozanaukowa stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie -
dr Dorota Konietzko-Meier - Uniwersytet Opolski, Katedra Biosystematyki

12:00
Kreda opolska okiem paleontologa
mgr Dawid Mazurek Uniwersytet Opolski, Katedra Biosystematyki

12:20 Przerwa kawowa


Sesja II 12:20-14:40


12:40
Wybrane właściwości fizyko-chemiczne gruntów na obszarze wyrobisk Kopalni Wapienia Górażdże - dr Grzegorz Kusza, Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

13:00
Zbiorniki wodne na terenach poeksploatacyjnych wapieni jako siedliska makrofauny - dr Izabela Czerniawska-Kusza, Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

13:20 – 14:30
Program Ochrony Bioróżnorodności Terenu Górniczego Górażdże Cement SA – wyjazd do Kopalni Górażdże, przejście ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną

14:40 – 15:30 Obiad


Sesja III 15:30 - 17:30


15:30
Zagrożone rośliny naczyniowe Śląska w wyrobiskach surowców mineralnych - dr Arkadiusz Nowak, Uniwersytet Opolski, Katedra Biosystematyki

15:50
Rzadkie i ginące zbiorowiska wodne oraz szuwarowe z klasy Potametea i Phragmitetea w wyrobiskach Śląska Opolskiego – dr Krzysztof Spałek, Uniwersytet Opolski, Katedra Biosystematyki

16:10
Wyrobiska poeksploatacyjne jako ostoje rzadkich gatunków chrząszczy z grupy ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea), mgr Miłosz Mazur, Uniwersytet Opolski, Katedra Biosystematyki

16:30
Typologia krajobrazu wyrobisk poeksploatacyjnych – dr Krzysztof Badora, Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

16:50
Możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych wyrobisk poeksploatacyjnych dla rozwoju turystyki i rekreacji – dr Maciej Wyszyński, Uniwersytet Opolski Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

17:10
Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa terenów poeksploatacyjnych na przykładzie zespołu kamieniołomów bazaltu w Graczach na Śląsku Opolskim – mgr Radosław Wróbel, Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

17:30 Zakończenie Seminarium
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol