obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Projekt Nr 2592/PO1/2007/32Temat:
Dynamika przenikania zanieczyszczeń organicznych w profilu glebowym oraz do wód I poziomu wodonośnego na Obszarze Najwyższej Ochrony zasobów wód podziemnych (na przykładzie GZWP Nr 333)

Okres realizacji: 2007-2010

Kierownik: dr Mariusz Glowacki

Wykonawcy:

dr Tomasz Ciesielczuk
dr Izabella Pisarek
dr Urszula Karwaczyńska
mgr Elwira Wiśniewska

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 2592/P01/2007/32


Streszczenie
Zarówno wody powierzchniowe jak i płytko zalegające wody podziemne w znacznym stopniu narażone są na zanieczyszczenia których źródłem może być zarówno produkcja rolnicza jak i inne aspekty działalności człowieka związane z transportem, konsumpcja dóbr itp. Niniejszy grant zakłada objęcie badaniami wód powierzchniowych płynących i podziemnych (pierwszego poziomu wodonośnego) na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 333. Wśród badanych parametrów oprócz podstawowych analiz fizyczno-chemicznych, zwrócono się ku analizie związków organicznych takich jak: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), pestycydy chloroorganiczne i ich pochodne (DDT, DDE, aldryna, dieldryna), chlorfenwinfos, fenitrotion oraz herbicydów (symazyna, atrazyna). Jednym z istotnych zagadnień będzie określenie dynamiki przemieszczania się wybranych pestycydów w profilach gleb, jak i ocena stopnia degradacji tych zwiazków. Szczególną uwagę zwrócono na zawartość związków humusowych, które ze względu na złożony charakter cząsteczek, adsorbują na swojej powierzchni znaczne ilości jonów oraz cząsteczek innych związków, w tym także związków organicznych. Zaadsorbowane cząstki wraz z humusami wmywane są do wód podziemnych powodując ich zanieczyszczenie nie tylko zawiązkami organicznymi. Równoczesne oznaczenie wielu wielkocząsteczkowych związków organicznych pozwoli wyznaczyć proporcje między nimi podczas przemieszczania się w profilu geologicznym oraz umożliwi ocenę dynamiki przemieszczania się insektycydów oraz herbicydów wraz z wodami opadowymi.


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol