obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


dr Beata Gołuchowskaobraz - Beata.jpg

dr Beata Gołuchowska

e-mail: beska@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 27 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 77 401 60 27 end_of_the_skype_highlighting 
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 22


stopień naukowy:  doktor nauk technicznych
dziedzina:             NAUKI TECHNICZNE
dyscyplina:           Inżynieria środowiska
specjalizacja:        inżynieria środowiska
specjalność:          magnetometria środowiskowa

Tematyka badawcza:

Badania magnetometryczne pyłów cementowo-wapienniczych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • gospodarka odpadami
na kierunku studiów: Ochrona ŚrodowiskaWybrane publikacje:
 1. Gołuchowska B. 1992. Właściwości chemiczne gleb w rejonie oddziaływania Huty „Małapanew”. W: Ocena uciążliwości Huty „Małapanew” w Ozimku na gleby, roślinność i środowisko wodne, część II, Instytut Ochrony i Kształtowania Środowiska WSP w Opolu, 22‑54

 2. Gołuchowska B. 1992. Właściwości chemiczne gleb ze szczególnym uwzględnieniem zawartości metali ciężkich. W: Ocena stanu gleb w rejonie oddziaływania Cementowni „Groszowice”. Instytut Ochrony i Kształtowania Środowiska WSP w Opolu, 25-63

 3. Gołuchowska B. 1999. Pyły cementowe źródłem minerałów magnetycznych w glebach województwa opolskiego. Przyroda i Człowiek 9, 135‑145.

 4. Gołuchowska B. 2000. Ekologiczne konsekwencje wzrostu podatności magnetycznej gleb objętych emisją pyłów cementowych. Prace Komisji Naukowych PAN 24, 78‑80.

 5. Gołuchowska B., Borecka K., Strzyszcz Z. 1994. Badania podatności magnetycznej pyłów pochodzenia antropogenicznego — nowa perspektywa dla rozwoju monitoringu środowiska człowieka. W: Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji — Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu, red. L. Pawłowski, 5‑7 wrzesień 1994, 103‑107.

 6. Gołuchowska B., Strzyszcz Z. 1996. Źródła pierwiastków śladowych w pyłach cementowych w województwie opolskim. W: II Konferencja — Problemy Ochrony Powietrza w aglomeracjach miejsko‑przemysłowych, Materiały konferencyjne, 57‑65.

 7. Gołuchowska B., Strzyszcz Z. 1997. Some Reasons of Increase of Magnetic Susceptibility in Cement Dusts. Abstract. 8 th Scientific Assembly of IAGA, 4 ‑14 August 1997, Book of Abstracts. Uppsala, Sweden: IUGG.

 8. Gołuchowska B., Strzyszcz Z. 1999. Niektóre nowo poznane czynniki zagrażające środowisku glebowemu wywołane działalnością przemysłu cementowo ‑ wapienniczego w woj. opolskim. Prace Komisji Naukowych PAN, 23, 69‑71.

 9. Gołuchowska B., Strzyszcz Z. 1999. Some factors affecting an increase of magnetic susceptibility in cement dusts. In Geophysical Research Abstracts, ed. A.K. Richter, 24 th General Assembly of European Geophysical Society, The Haque, The Netherlands, 19‑23 April 1999, Vol. 1, Nr 1, p. 138. Katlenburg‑Lindau, Germany: EGS.

 10. Gołuchowska B., Strzyszcz Z. 1999. Wpływ technologii produkcji klinkieru cementowego na zawartość metali ciężkich w pyłach powstających przy jego wypalaniu. Chemia i Inż. Ekologiczna 6(2/3), 217‑227.

 11. Strzyszcz Z., Gołuchowska B. 1999. Sources of ferrimagnetic minerals in cement dusts, Abstract. XXII General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Book of Abstracts, Birmingham, UK: IUGG.

 12. Dubel K., Głowacki M., Gołuchowska B., Jabłoński W., Juszczyszyn-Pieczonka M., Kubok J., Mikołajewicz K. 2003. Zagrożenie jakości wód na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 333 spowodowane działalnością rolniczą. Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Opole, 104 ss.

 13. Gołuchowska B. 2003. Some reasons and ecological consequences for the increase in magnetic susceptibility in cement dust. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 10(5), 427-436

 14. Gołuchowska B.J., Kusza G. 2009. Podatność magnetyczna i zawartość metali ciężkich w pyłach z cementowni stosującej metodę suchą. (W) Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (red. Ozonka J, Pawłowska M.) 58(1), 87-95
 15. Kusza G., Gołuchowska B. 2009. Selected physico-chemical properties of grounds in the area of the Górażdże Limestone Mine excavations (In) Biodiversity conservation and environmental protection of opencast excavations (eds. Nowak A., Czerniawska-Kusza I., Yazykowa Y.) OPTN, Opole, 99-110

 16. Gołuchowska B., Kusza G. 2009. Trace elements in carbonate raw materials being used in cement and lime industry in Opole Province. (In) Biodiversity conservation and environmental protection of opencast excavations (eds. Nowak A., Czerniawska-Kusza I., Yazykowa Y.), OPTN, Opole, 111-122

 17. Kusza G., Ciesielczuk T., Gołuchowska B. 2009. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach obszarów przyległych do zakładów przemysłu cementowego w mieście Opolu, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40, 70-75

 18. Gołuchowska B., Kusza G. 2010. Rtęć w surowcach do produkcji cementu i pyłach powstających w tym procesie. (W) Rtęć w środowisku identyfikacja zagrożeń dla człowieka (red. Falkowska L.). Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 167-173 

 19. Gołuchowska B., Strzyszcz Z., Kusza G., Rachwał M. 2010. Główne atmosferyczne źródła ferromagnetyków w województwie opolskim i ich ekologiczna ocena. (W) Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego (red. A. Musialik-Piotrowska, J.D. Rutkowski). Politechnika Wrocławska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Wrocław, 119-128

 20. Gołuchowska B., Kusza G. 2010. Lime dusts as a source of environmental pollution in Opole Province, Proceedings of ECOpole 4(1), 43-47

 21. Gołuchowska B., Kusza G., Strzyszcz Z. 2010. Pyłu przemysłowe jako źródło ferrimagnetyków na terenach wiejskich wojewodztwa opolskiego, (W) Zrządzanie kryzysowe. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (red. Cz. Rosik-Dulewska, M. Wiatkowski) Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Opole, 215-229

 22. Gołuchowska B., Kusza G. 2010. Ekologiczna ocena przemysłowych źródeł emisji pyłów w województwie opolskim w aspekcie ich wpływu na gleby, (W) Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim w latach 2010-2020 (red. Oszańca K.), Atmoterm SA Opole, 89-102

Publikacje recenzowane (z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Gołuchowska B. 2001. Some factors affecting an increase in magnetic susceptibility of cement dusts. Journal of Applied Geophysics 48, 103-112

 2. Gołuchowska B., Strzyszcz Z., Kusza G. 2012. Magnetic susceptibility and heavy metal content in dust from the lime plant and the cement plant in Opole Voivodeship. Archives of Environmental Protection,38(2), 71-80

 3. Kusza G., Gołuchowska B., Szewczyk M.  2016. Changes in physicochemical properties of soils in the area affected by lime industry. Ecol Chem Eng A. 23(4), 433-442. DOI: 10.2428/ecea.2016.23(4)33


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol