obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


dr Mariusz Głowacki

dr Mariusz Głowacki


e-mail: mariusz.glowacki@uni.opole.pl
tel. 77 401 60 27
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 22


stopień naukowy: doktor nauk technicznych,
dziedzina:            NAUKI TECHNICZNA
dyscyplina:          Inżynieria środowiska
specjalizacja:       inżynieria środowiska


Tematyka badawcza:

Chemia wody
1. Zastosowania metod analitycznych w badaniach jakości wody
a) zastosowania badań fizycznochemicznych w ocenie jakości wód
powierzchniowych i podziemnych
b) identyfikacja substancji istotnych w funkcjonowaniu środowiska wodnego
c) analizy specjacyjne
d) badania monitoringowe
e) metody interpretacji wyników
2. Analizy substancji toksycznych w środowisku wodnym
a) pozostałości i metabolity pestycydów
b) metale ciężkie (w tym badania specjacyjne)
c) ropopochodne

Gospodarka wodnościekowa
1. Analizy skuteczności oczyszczania ścieków różnymi metodami
a) Ocena przydatności różnych metod w oczyszczaniu ścieków (dobór metod)
b) Ocena skali oddziaływania metod oczyszczania ścieków na wody powierzchniowe i podziemne
c) badania monitoringowe funkcjonujących oczyszczalni ścieków
2. Analizy wydajności procesów jednostkowych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w funkcjonujących obiektach.
3. Oceny oddziaływania rolniczego wykorzystywania ścieków na środowisko wodne


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Technologie w gospodarce wodnościekowej
 • Aspekty prawne gospodarki wodnościekowej
 • Ochrona wód
 • Pracownia magisterska
na kierunku studiów: ochrona środowiska


Publikacje z ostatnich lat:

Artykuły naukowe

 1. Pisarek I., Głowacki M., (2011): Zróżnicowanie rtęci w glebach leśnych Opolszczyzny. Roczniki Glebozn. Po recenzji. Roczniki Glebozn. 62/1:128-135.

 2. Pisarek I., Głowacki M. (2011): Gleby Opolszczyzny w dydaktyce ochrony środowiska. Rozdział w monografii pt.”Innowacyjność kształcenia z zakresu ochrony środowiska”. Wyd. Central Europe COBRAMAN (w druku)

 3. Głowacki M., Pisarek I, (2010): Zanieczyszczenia środowiska a planowanie przestrzenne. – Zarządzanie i edukacja Nr 70/71: 115-130.

 4. Pisarek I., Glowacki M. (2010): Quality of ground water and aquatic humic substances  from main reservoir of ground water  (MRGW) No 333 area, Opole District, Poland – po recenzji przyjęty do druku w czasopiśmie Fresenius (Niemcy).

 5. Glowacki M., Pisarek I. (2010): Easy method of detection of the organic matter concentration in the groundwater – po recenzji przyjęty do druku w czasopiśmie Fresenius (Niemcy).

 6. Glowacki M., Ciesielczuk T. (2010): Concomitance PAH`s and same pesticides included in shallow groundwater on Areas of Highest Groundwater Protection on Opole region, Poland – po recenzji przyjęty do druku w czasopiśmie Fresenius (Niemcy).

 7. Pisarek I., Głowacki M. (2009): Soil and water humic substances in groundwater reservoire No 333 in Opole District (Poland), Roczniki Gleboznawcze Tom LX Nr2, s. 73-78.

 8. Głowacki M., Pisarek I. (2009): Właściwości chemiczne i fizykochemiczne wód podziemnych na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 333, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 535, s.121-130.

 9. Pisarek I.; Glowacki M. (2007): Diversity of humic substances and mercury and other heavy metals in some soil of Opole region, Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies Tom, XXXVI, 3, s.135-142.

 10. Głowacki M. (2006): Substancje humusowe w wodach podziemnych jako wskaźnik ich zanieczyszczenia. 2006. Zeszyty Naukowe AR Kraków, Seria Inżynieria środowiska, Tom, strony: 28, s.61-68.

 11. Głowacki M. 2006. Substancje humusowe wskaźnikiem zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, Przyroda i Człowiek Z.13, s.121-131.

 12. Głowacki M.,Wiatkowski M. 2006. Wybrane aspekty zasad wyznaczania obszarów oddziaływania melioracji wodnych, Przyroda i Człowiek Z.13, s.133-1147.

 13. Głowacki M., Pisarek I. (2005): Some properties of aquatic humic substances from underground water of Opole region, Polish Journal of Environmental Studies, vol 14, Supplement V, s. 29-32.

 14. Głowacki M. (2005): Zagrożenia jakości wód Triasu Opolskiego, [w:] Przyroda i Człowiek, Zeszyt12, s. 105-115.

 15. Głowacki M. Jasionek A. (2005): Jakość wód w wyrobiskach Opola wykorzystywanych turystycznie, [w:] Przyroda i Człowiek, Zeszyt 12, s. 117-135.

 16. Głowacki M., Pisarek I. (2004): Crop production and threats to triassic ground water in the Opole region of Poland. Polish Journal of Environmental Studies, Supplement IV, s.110-115.

 17. Dubel K., Głowacki M., Juszczyszyn-Pieczonka M. (2003): Wdrażanie racjonalnej gospodarki w parku krajobrazowym (na przykładzie opolskich parków krajobrazowych), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s.96-115.

 18. Głowacki M. (2003). Zagrożenie działalnością rolniczą jakości wód podziemnych “Triasu Opolskiego”, Inżynieria środowiska, Zeszyt 24, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków-Dobczyce, s.5-16.

 

Monografie i rozdziały w monografiach - wybrane

 1. Głowacki M. (2008): Potencjalne zagrożenia jakości wód spowodowane powodzią, [w:] Zarządzanie kryzysowe – ochrona przed powodzią (rozwiązania praktyczne), red. Paul L., Wiatkowski M., ss. 191-202, UO, Opole 2008.

 2. Rosik-Dulewska Cz. (red. nauk), Głowacki M. (red.nauk) (2007): Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Praca zbiorowa, Uniwersytet Opolski, str. 300.

 3. Głowacki M.: Załączniki 5. Ankiety do przeprowadzenia badań stanu gospodarki wodościekowej, [w:] Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gmin. red. K.Dubel, Opole, Szkoła Wyższa im. B.Jańskiego w Warszawie, s.68-82.

 4. Głowacki M. (2005): Ścieki i odpady rolnicze istotnym zagrożeniem dla środowiska [w:] Gospodarka odpadami komunalnymi, praca zb. Pod red. K.Szymańskiego, Komitet Chemii Analityczne PAN, s. 125-133.

 5. Dubel K., Głowacki M., Juszczyszyn-Pieczonka M. (2005): Szkolny monitoring odpadów [w:] Raport o stanie środowiska miasta Opola w latach 2004-2005 opracowany na podstawie programu edukacyjnego „Czysta Odra – szkolny monitoring środowiska”, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, s. 57-68.

 6. Głowacki M. (2005): Badania wód miasta Opola [w:] Raport o stanie środowiska miasta Opola w latach 2004-2005 opracowany na podstawie programu edukacyjnego „Czysta Odra – szkolny monitoring środowiska”, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, s. 29-56.

 7. Głowacki M. (2005): Przydatność treści programowych realizowanych na kierunku Ochrona środowiska w Uniwersytecie Opolskim w pracy zawodowej absolwentów [w:] Materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, pod red. J.Siepaka i L.Boszke, UAM, Słubice, s. 199-207.

 8. Głowacki M., Dubel K., Juszczyszyn-Pieczonka M. (2004): Raport o stanie środowiska miasta Opola, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, s. 98.

 9. Dubel K., Głowacki M., Gołuchowska B., Jabłoński W., Juszczyszyn-Pieczonka M., Kubok J., Mikołajewicz K. (2003): Zagrożenie jakości wód na obszarze Głównego Zbiornika Wód podziemnych Nr 333 spowodowane działalnością rolniczą, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, s. 104.

 10. Dubel K, Juszczyszyn-Pieczonka M., Głowacki M. (2003): Szkolny monitoring odpadów, Wydanie II, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, s. 32.

 11. Dubel K., Głowacki M., Rauziński R., Juszczyszyn-Pieczonka M., Kubok J., Rauze L. (2002): Modelowy program wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Pokój, Urząd Gminy Pokój, s. 143.

 

Opublikowane streszczenia i doniesienia konferencyjne

 1. Pisarek I., Głowacki M., (2011): Accumulation of heavy metals in arable lands and possibility of their translocation to groundwater in Pakosławice region. Karpacz, Book of abstracts, 9th International Conference Humic Substances in Ecosystems, s.84

 2. Glowacki M., Pisarek I., Ciesielczuk T. (2011) Opole Macroelements or pesticides and PAH`S - which better determined groundwater quality in agricultural areas? Fourth IWA Specialty Conference on Natural Organic Matter, Costa Mesa – California, USA – złożono do druku

 3. Pisarek I., Głowacki M., Czernia M. (2011) The impact of Pleurotus ostreatus on the amendments organic matter transformation, Fourth IWA Specialty Conference on Natural Organic Matter, Costa Mesa – California, USA – złożono do druku

 4. Pisarek I., Glowacki M. (2009): Effects of cattle manure and sewage sludge on the transformation of soil organic matter, 15th Meeting of International Humic Substances Society, Teneryfa, Hiszpania, s.536-539

 5. Pisarek I., Glowacki M. (2009): Quality of ground water and aquatic humic substances  from main reservoir of ground water  (MRGW) No 333 area, Opole District, Poland, Book of abstracts 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region to be held in October 7th to 11th, 2009, Bari, Italy, s.199.

 6. Glowacki M., Pisarek I. (2009): Easy method of detection of the organic matter concentration in the groundwater, Book of abstracts 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region to be held in October 7th to 11th, 2009, Bari, Italy, s.156.

 7. Glowacki M., Ciesielczuk T. (2009): Concomitance PAH`s and same pesticides included in shallow groundwater on Areas of Highest Groundwater Protection on Opole region, Poland, Book of abstracts 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region to be held in October 7th to 11th, 2009, Bari, Italy, s.155.

 8. Głowacki M., Pisarek I., 2008: The content of humic substances in ground water from agricultural area in Opole region, Poland. Proceedings of the 14th Meeting of International Humic Substances Society, Moscow-Saint Petersburg, s. 231-234.

 9. Pisarek I., Głowacki M., 2008: Diversity of fractional composition of humic substances and the content of total and availability forms of some metals in selected soils of the Opole region, Poland. Proceedings of the 14th Meeting of International Humic Substances Society, Moscow-Saint Petersburg, s. 285-288.

 10. Glowacki M. (2006): Presence of Humic Substnces and the Inorganic Form of Nitrogen and Phosphorus In Groundwater (w:) Frimmel F.H (editor), Abbt-Braun G. (editor): Humic Substances – Linking Structure to Function, Karlsruhe, s. 1049-1052.

 11. Głowacki M., Pisarek I. (2004): Some properties of aquatic humic substances from underground water of Opole Region. Abstract. Eurosoil`2004, Albert-Ludwigs-Uniwersität Freiburg, Germany, Freiburg, s. 456.

 12. Głowacki M., Pisarek I. (2003): Abstract. Crop production and threats to triassic ground water in the Opole region of Poland, International conference on the impact of global environmental problems on continental and coastal marine waters, Universite de Geneve, WHO, Swiss National Foundation, Switzerland, s. 25.
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol