obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska profesor zwyczajny Członek korespondent PANW dniu 1 grudnia 2016 r. Ogólne Zgromadzenie PAN przeprowadziło wybory nowych członków Akademii.  Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska została jednym z 34 nowo wybranych członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk, akt powołania,
Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska profesor zwyczajny
tel. 77.401 60 21
fax. 77.401 60 30,
45-052 Opole, ul. Oleska 22


http://www.ipis.zabrze.pl/
http://www.ipis.zabrze.pl/index.pl


Tytuł naukowy:         Profesor
Stanowisko:             Profesor zwyczajny Uniwersytetu Opolskiego
                               Kierownik Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi
Dyscyplina naukowa: Inżynieria i Ochrona Środowiska
Specjalność:             Ochrona Powierzchni Ziemi (gospodarka odpadami, ochrona gleb)


GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ:
 • technologie, zasady i wymogi związane z przyrodniczym zagospodarowaniem odpadów mineralnych oraz organicznych, w tym głównie osadów ściekowych i kompostów z odpadów komunalnych (interakcja ze środowiskiem)
 • odzysk niekonwencjonalnych nośników energii, w tym ciepła odpadowego z procesów technologicznych oraz energii  wód geotermalnych
 •  procesy fizykochemiczne i biologiczne podgrzewanych gleb
 •  interakcja odpadów ze środowiskiem
 • dobór procesów unieszkodliwiania i odzysku odpadów, w oparciu o ich  fizyczne i chemiczne właściwości
 • sorpcja zanieczyszczeń organicznych na odpadowych sorbentach organicznych i mineralnych
 • przemiany związków chloroorganicznych w procesie tlenowego i beztlenowego rozkładu zanieczyszczonych odpadów organicznych
 • rekultywacja biologiczna składowisk odpadów, w tym głównie energetycznych i komunalnych.
Dorobek naukowy - ponad 265 pozycji opublikowanych, w tym
 • 13 monografii (autorskie i we współautorstwie), w tym monografia Podstawy gospodarki odpadami, która doczekała się aż 6 wydań (+ dodruki) w PWN (każde wydanie uaktualniane w ok. 30%); 

 • 188 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych, w tym 47 z listy filadelfijskiej, m.in. w: Tabaco Control, Water Air and Soil Pollution, Chemosphere, Ecological Engineering, Przemysł Chemiczny, Polish Journal of Environmental Studies, Organohalogen Compounds, Archives of Environmental Protection,  Environmental Engineering, Ecological Chemistry and Engineering, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polish Journal of Chemical Technology.


FUNKCJE W NAUCE

 • 2001-2012 - dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

 • od 2002 r. do nadal - kierownik Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego

 • od 1996 r. członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, a od 2007-2015  -przewodnicząca, w pozostałych kadencjach i obecnej 2016-2019 członek Prezydium


Członkostwo i funkcje w organizacjach zawodowych i naukowych (wybrane):

Rady Naukowe

 • Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN  Zabrze (od 1993 do nadal, od 2015 –Przewodnicząca)
 • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków (od 1996 do nadal)
 • Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (od 2003 do nadal)
 • Instytutu Ekologii Terenów Poprzemysłowych w Katowicach (od 2008 do nadal)
 • Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego (od 2002 do nadal)
 • Studium Doktoranckiego  Przyrodniczo ‑Technicznego UO Opole (od 2012)
 • Rada Wydziału Przyrodniczo ‑Technicznego UO (od 1993 do nadal)

Komitety Redakcyjne czasopism naukowych – funkcja
 • Seria monografii Prace i Studia (ed.IPIŚ PAN) Redaktor Naczelny (od 2004)
 • Archiwum Ochrony Środowiska - Archives of Environmental Protection od 2004 r.  Redaktor Naczelny, lista filadelfijska, IF 0,9 (za 2015)
 • Seria monografii Studia Inżynierii Środowiska  wyd. przez Komitet Inżynierii Środowiska PAN (członek od 2002 do nadal)
 • Rocznik Ochrona Środowiska wyd. Koszalin – od 2012 lista filadelfijska 
 • Ochrona i Inżynieria Środowiska (kwartalnik) wyd. przez Polit. Częstochowską, pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (od 2002 do nadal) lista MNISW
 • Inżynieria Ekologiczna wyd. PTIE (od 2003 do nadal) lista MNISW
 • Journal of Ecological Engineering lista MNISW
 • Journal of Sustainable Mining  wyd. GIG Katowice lista MNISW
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” (od 2009) lista MNISW
 • Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903) wyd. Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej lista MNISW
 • Wydawnictwa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (od 2006 członek)
Ponadto przedstawiciel PAN w:
 • Komitecie Narodowym ds. współpracy z Euro-CASE kadencji 2015-2018
 • Standing Committee for Life, Earth and Environmental Science (LESC) in European Science Foundation do 2014 
 • międzyresortowym Komitecie sterującym (Biała Księga Komisji Europejskiej) sektorowe strategie adaptacji do zmian klimatu
 • Komitecie Narodowym ds. współpracy z Europejską Fundacją Nauki 2011-2014 (Prezes PAN)

została także

 • wybrana przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  na członka Zespołu ds. rozwoju Bazy Ekspertów NCBiR  2. Kadencje (nadal)
 • powołana rozp. MNiSW -  Zespół interdyscyplinarny do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – członek
 • powoływana do wielu innych gremiów naukowych, w tym do paneli ekspertów w NCN,  NCBiR  

KSZTAŁCENIE KADRY NAUKOWEJ, RECENZJE I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Promocja4 doktorów nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska (+4 w trakcie) ok. 200 inżynierów i magistrów Ochrony Środowiska;

  • Recenzje: 25 rozpraw doktorskich (w tym 22 dla n. techn. dysc. Inżynieria Środowiska), 29 dorobku i rozpraw habilitacyjnych (w tym 20 dla n. techn. dysc. Inżynieria Środowiska), 10  wniosków do tytułów profesorskich dla n. techn. (dysc. Inżynieria Środowiska), 5 wniosków na stanowisko profesora ndzw., jeden na stanowisko prof. zwycz. oraz ok. 150 recenzji dla wydawnictw krajowych i zagranicznych, śr.10 recenzji/rok dla (KBN, MNiSW, NCN,NCBiR).

 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • w Uniwersytecie Opolskim wykłady m.in. z przedmiotów: Technologie w gospodarce odpadami, Rekultywacja, Ochrona gleb, Bioremediacja gruntów, Technologie Bioenergetyczne

 • w Śląskim Środowiskowym Studium Doktoranckim z zakresu: Technologie w Gospodarce Odpadami, kierunek Inżynieria Środowiska (od 2003 do nadal) i  kierunek  Zrównoważone Technologie Energetyczne i Środowiskowe - tematyka wykładów: Technologie w gospodarce odpadami (od 2015 ); Studium Doktoranckie Uniwersytetu OpolskiegoKierunek Biologia  - tematyka wykładów Ochrona Środowiska – wybrane zagadnienia;  Studium Doktoranckie wydz. Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1996-1998, tematyka wykładów: Technologie w gospodarce odpadami.


INNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

Komisje:

 • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami O / PAN Katowice  od 1997 do nadal – członek
 • Wojewódzka (woj. Śląskie) Komisja ds. Ocen oddziaływania na środowisko - członek od 2003  do nadal
 • Komisja egzaminacyjna ds. przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami  przy Wojewodzie/Marszałku Opolskim  od 2002 r. - do nadal przewodnicząca
 • Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej  od 2006 r.
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej  od 2009 r.
 • Komitet Konsultacyjny projektu LIFE COGENERATION PL realizowanego dla potrzeb gospodarki odpadami regionu (i nie tylko) ; współfinansowany ze  środków UE, NFOŚ i GW.

NAJWAŻNIEJSZE ODZNACZENIA, w tym m.in.:
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2011
 • Medal Edukacji Narodowej 2010
 • Zloty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1996r.
 • 8-krotnie nagrody I i II stopnia JM Rektora UO
 • Statuetka OPOLSKA OZE w kategorii Działalność na rzecz Promocji Ekoenergetyki Certyfikat Kapituły Opolskiej Nagrody w dziedzinie OZE - 2014.

Dorobek publikacyjny (wybrane pozycje)

Monografie

 • Rosik-Dulewska Cz. (red.)(2003). Rola niekonwencjonalnych źródeł energii w ochronie środowiska i intensyfikacji upraw warzywnych, Prace i Studia, IPIŚ PAN Zabrze, nr 58. ss. 120.
 • Rosik-Dulewska Cz., Kusza G.(2009). Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA - aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne.
 • Rosik-Dulewska Cz., Wiatkowski M. (red.) (2010). Zarządzanie kryzysowe – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Rosik-Dulewska Cz. , Kostecki M. (2011). Inżynieria Środowiska stan obecny i perspektywy rozwoju. Seria Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Wyd. IPIŚ PAN-KIŚ PAN Zabrze, ss. 156.
 • Rosik-Dulewska Cz. (2015). Podstawy gospodarki odpadami, Wyd. VI  zaktualizowane (w ok.40%),  PWN, ss. 400.
 • Jabłońska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Szopa S. (2015). Mobility of heavy metals in areas surrounding mine waste Dumas, Lambert Academia Publishing, ss. 156.
 • Rosik-Dulewska Cz.,  Nocoń K., Karwaczyńska U. (2016). Wytwarzanie granulatu z komunalnych osadów ściekowych i popiołów lotnych w celu ich przyrodniczego (nawozowego) odzysku, Prace i Studia, IPIŚ PAN Zabrze, nr 87, ss. 187.

Rozdziały w monografiach

 • Rosik-Dulewska Cz. (1996). Mineralne surowce odpadowe przemysłu energetycznego. Cz.I. Metody ich gospodarczego wykorzystania. Cz.II. Metody składowania bezpiecznego dla środowiska. pt. Inicjatywy gospodarcze i legislacyjne w zakresie zarządzania środowiskiem w aspekcie jego ochrony w Krakowie. /W/ Biuletyn KIŚ PAN, Nr 26,  ss. 317-328.

 • Rosik-Dulewska Cz. Grabda M. (2002). Rola cieplnej energii odpadowej oraz energii wód geotermalnych w ochronie środowiska przyrodniczego. /W/ Energia Geotermalna w kopalniach podziemnych (Geothermal energy in underground mines), Wyd. Wydział Nauk o Ziemi U. Śl., Polska Geotermalna Asocjacja, Sosnowiec, ss. 21-27.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2003). Zagrożenia dla środowiska wynikające z przyrodniczego wykorzystania kompostów z odpadów komunalnych. /W/ Obwałowania cieków wodnych i poboczy szlaków komunikacyjnych. Problemy przyrodniczo-techniczne, Wyd. PAN, ss. 62-70.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2003). Environmental impact of sewage sludge application for non-industrial purposes, /W/ Polish research on the way UE, Plenum/Kluwer, New York, ss. 259-273.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2005). Recykling odpadów organicznych. /W/ Odzysk odpadów, technologie i możliwości, Wyd. IGSMiE PAN Kraków, ss. 42-54.

 • Rosik-Dulewska Cz.,  Karwaczyńska  U., Ciesielczuk. (2007).  Impact ofleachate from unsealed municipal landifill site on surface and ground water quality, /W/ Environmental Engineering – Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.). Taylor & Francis Group, London, ss. 233-238.

 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T., Ramus K. (2008). Changes of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH's) content in urban waste composting process, /W/ Management of Pollutant Emission from Landfill and Sludge, Taylor and  Francis Group, London, ss. 85-91.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2008). The impact of municipal landfill on the concentration of heavy metals in genetic soil horizons, /W/ Management of Pollutant Emission from Landfill and Sludge, Taylor and  Francis Group, London, ss. 117-125.

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M. (2010). The potential of metal-complex dyes removal from wastewater the sorption method onto organic matter rich substances,  /W/ Environmental Engineering III. (red.) Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski, Taylor & Francis Group London,  ss. 197-203.

 • Rosik-Dulewska Cz., Ciesielczuk T. (2010). The possibilities of using waste compost to remove aromatic hydrocarbons from a solution. /W/ Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.) Taylor & Francis  Group London,  pp. 237-243.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2010). Leaching of soluble components from fertilizers based on sewage sludge and ashes. /W/ Environmental Engineering III, Pawłowski, Dudzińska & Pawłowski (red.), Taylor & Francis Group London,  pp. 417-425.

Lista filadelfiska

 • Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Shibata E., Nakamura T., Rosik-Dulewska Cz. (2004). Prediction of Water Solubilities for Selected PCDDs/PCCDFs with COSMO-RS model, Organohalogen Compounds, vol. 66, ss. 2331-2337.

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U. (2004). Dynamic of Changes of Pollution Underground Waters Parameters in Range of Non-Sealed Municipial Landfill Pression, Olsztyn, vol. 13, Supplement III, Polish Journal of Environmental Studies, ss. 206-214.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2004). Alternatives and Effects of Utilizing Waste Energy from Power Engineering Together with Hydrothermal Energy for Needs of Crops Production, vol. 13, Supplement III, Polish Journal of Environmental Studies, ss. 297-300.

 • Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Czaplicka M., Dulewska-Rosik Cz., Shibata E., Nakamura T. (2005). Fate of PCDD/PCDF’s during mechanical-biological sludge treatment, Chemosphere, Vol. 61, ss. 389-397.

 • Rosik-Dulewska Cz. (2005). Recykling odpadów organicznych, kompostowanie czy fermentacja metanowa – za i przeciw, Gospodarka Surowcami Mineralnymi i Energią, 4.

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz. (2007). Wpływ zawartości węgla w wybranych biolitach na ich zdolności wiązania jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III) – (Effect of carbon content in biolites on Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) AND Cr(III) ions uptake), Przemysł Chemiczny,  10, ss. 983-984.

 • Rosik-Dulewska Cz.,  Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2008). Leaching of PAHs from fly ash - sludge blends, Archives of Environmental Protection, 34 (3), ss. 41-47

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Kocela A. (2008). Właściwości sorpcyjne iłów neogeńskich i możliwości ich wykorzystanie do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków, Przemysł Chemiczny,  5, ss. 501-506.

 • Rosik-Dulewska  Cz.,  Głowala K., Karwaczyńska U.,  Robak J. (2008).Elution of heavy metals from granulates produced from municipal sewage deposits and fly-ash of hard and Brown coal in the aspect of recycling for fertilization purposes, Archives of Environmental Protection, vol. 34, (2), ss. 63-71

 • Pyta H., Rosik-Dulewska Cz., Czaplicka M. (2009). Speciation of ambient mercury in the upper Silesia region, Poland, Water Air and Soil Pollution, 199, ss. 233-240

 • Kyzioł-Komosińska J., Barba F., Callejas P., Rosik-Dulewska C. (2010). Beidellite and other natural low-cost sorbents to remove chromium and cadmium from water and wasterwater, Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio,49, 2, ss. 121-128

 •  Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pajak M., Jarzyna M. (2010). Removal of direct dyes from wastewater by sorption onto smectite clay,  Archives of EnvironmentalProtection, 36 (3), 2010, ss. 3-14

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz.,Dzieniszewska A., Pająk M. (2011). Compost as biosorbent for removal of acid dyes from the wastewater generated by the textile industry, Archives of Environmental Protection, 37/4. 

 • Rosik-Dulewska Cz.,  Ciesielczuk T. (2013). Degradation of Diesel Oil on Municipal Solid Waste Composts and Sorbents in Laboratory,Rocznik Ochrona Środowiska, 15, ss. 766-779. 

 • Rosik-Dulewska Cz., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T. (2013). Metale ciężkie w granulatach popiołowo-osadowych wykorzystywanych do celów nawozowych, Przemysł Chemiczny,92/8 ss. 1520-1524.

 • Goniewicz M., Knysak J., Gawron M., Kurek J., Prokopowicz A., Sobczak A., Jablonska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Havel Ch., Jacob III P., Benowitz N. (2014).  Levels of selected carcinogens and toxicants in vapor from electronic cigarettes, Tobacco Control, 23, 2, ss. 133-140, Published Online First 6 March 2013, doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050859.

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pająk M., Krzyżewska I. (2014). Removal of Cr(III) ions from water and wastewater by sorption onto peats and clays occurring in an overburden of lignite beds in Central Poland, Environment Protection Engineering, 40, 1,  ss. 5-22.

 • Ciesielczuk T., Rosik-Dulewska Cz., Kochanowska K. (2014). The influence of biomass ash on the migration of heavy metals in the flooded soil profile - model experiment, Archives of Environmental Protection,  4, ss. 3-16.

 • Joanna Kyzioł-Komosińska, Czesława Rosik-Dulewska, Magdalena Pająk, Iwona Krzyżewska, Agnieszka Dzieniszewska (2014). Adsorption of anionic dyes onto natural, thermally and chemically modified smectite clays, Polish Journal of Chemical Technology, 16, 4, 33.

 • Tomasz Ciesielczuk, Czesława Rosik-Dulewska, Elwira Wiśniewska (2015). Possibilities of coffee spent ground use as a slow action organo-mineral fertilizer, Annual Set The Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska, 17, 422-437.

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Franus M., Antoszczyszyn-Szpicka P., Czupioł J., Krzyżewska I. (2015). Sorption capacities of the natural and synthetic zeolites for the Cu(II) ions, Polish Journal of Environmental Studies, 24, 3, ss. 1111-1123.

 • Jabłońska-Czapla M., Rosik-Dulewska Cz., Szopa S., Zerzucha P. (2015). Research into the metal/metalloid movements in soil and groundwater in the areas surrounding the coal waste dump Hałda Ruda (Upper Silesia, Poland), Annual Set The Environment Protection, 17, ss. 367-395

 • Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M., Czupioł J., Dzieniszewska A., KrzyżewskaI. (2015). Sorption of Acid Green 16 from aqueous solution onto low-moor peat and smectite clay co-occurring in lignite of Belchatow mine field, Annual Set The Environment Protection, 17, ss. 165-187.

 • Rosik-Dulewska Cz., Krzyśko-Łupicka T., Ciesielczuk T., Kręcidło Ł. (2015). Hydrogen peroxide as a biodegradation stimulator in remediation processes of soils heavily contaminated with petrochemicals, Journal of Chemical Technology, 17, 2, ss. 17–22,  DOI: 10.1515/pjct-2015-0023.

 • Krzyżewska I., Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Czupioł J. (2016). Inorganic nanomaterials in the aquatic environment: behavior, toxicity, and interaction with environmental elements, Archives of Environmental Protection, 42, 1, ss. 87–101.

 • Ciesielczuk  T., Poluszyńska J., Rosik-Dulewska Cz., Sporek M., Lenkiewicz M. (2016). Uses of weeds as an economical alternative to processed wood biomass and fossil fuels, Ecological Engineering, 95, ss. 485–491.
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol