obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


prof. dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska

Joanna Kyzioł-Komosińska, prof. dr hab. inż.

e-mail: joanna.kyziol-komosinska@ipis.zabrze.pl
tel. 77 401 60 21
fax. 77 401 60 30
45-052 Opole, ul. Oleska 22


tytuł naukowy:  Profesor
dziedzina:         NAUKI TECHNICZNE
dyscyplina:       Inżynieria Środowiska
specjalizacja:    hydrogeochemia środowiska, inżynieria i ochrona środowiska

Wykształcenie

1984 – mgr inż. chemik, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo‑Hutnicza im. S. Staszica, Kraków

1991 – dr nauk chemicznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo‑Hutnicza im. S. Staszica, Kraków

2003 – dr hab. nauk rolniczych, Wydział Rolniczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

2014 – prof. nauk technicznych

Dodatkowe szkolenie

1985-1986 Studia podyplomowe w zakresie Metod badania minerałów i skał. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica, Kraków


Przebieg kariery naukowej

 • profesor UO w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi UO od 2006

 • adiunkt w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi UO 2004-2006

 • docent w Zakładzie Wpływu Zanieczyszczeń Obszarowych na Środowisko w IPIŚ PAN 2004-2010, a od 2010 profesor nadzwyczajny

 • adiunkt w Zakładzie Wpływu Zanieczyszczeń Obszarowych na Środowisko w IPIŚ PAN 1992-2004

 • studia doktoranckie, Akademia Górniczo-Hutnicza im S.Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków 1987-1991

 • chemik w Zakładzie Geochemii Państwowego Instytutu Geologii, Oddział Świętokrzyski w Kielcach 1984‑1987


Działalność organizacyjna

 1. Sekretarz Naukowy Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 2004 – 2006 i od 1.09 2009

 2. Kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych od 2007

 3. Członek Rady Redakcyjnej Archives of Environmental Protection od 2009

 4. Działalność w radach i komitetach naukowych

 5. Rada Naukowa Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego członek - od 2004

 6. Rada Naukowa Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN członek - od 1996

 7. Komisja Oceny Pracowników w IPIŚ PAN członek - od 2004

 8. Przewodnicząca Komisji Oceny pracowników IPIŚ PAN od 2007 - 2009


Projekty krajowe KBN/MNiSW/NCN

kierownik

 1. Badania nad uwalnianiem, interakcją ze środowiskiem wodnym i toksycznością nanomateriałów w cyklu ich życia. NCN UMO-2012/07/B/ST8/03753, 2013-2016

 2. Możliwość usuwania zanieczyszczeń organicznych, w szczególności barwników ze ścieków metodami sorpcji na torfach i innych substancjach bogatych w materię organiczną MNiSW 2007-2010, N523 350933

 3. Możliwości wykorzystania torfów niskich występujących w nadkładzie węgla brunatnego jako ekranów w składowiskach odpadów przemysłowych, KBN 2004-2006, 3 T09D 075 26

 4. Długoterminowa ocena wpływu na środowisko glebowo-gruntowo-wodne zastosowania odpadów przemysłowych do robót inżynieryjnych (w tym do budowy wałów przeciwpowodziowych i w budownictwie drogowym) na terenach objętych powodzią; KBN 3T09C 047 16, 1999-2001

Główny wykonawca

 1. Sorpcja barwników i substancji pomocniczych ze ścieków na kopalinach i surowcach naturalnych występujących w Polsce. NCN 2013-2014 – OPIEKUN NAUKOWY

 2. Badania mechanizmów fitoremediacji związków metali ciężkich przez gatunki z rodzaju Callitriche i inne makrofity w systemach wodnych. NCN 2012-2014

 3. Opracowanie skutecznych metod ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami wymywanymi ze składowisk odpadów przemysłowych przy zastosowaniu powszechnie dostępnych materiałów odpadowych i naturalnych KBN 2004-2007

 4. Ocena zakresu, poziomu i długoterminowych skutków zanieczyszczenia obszarowego środowiska glebowo-gruntowo-wodnego na terenach woj. katowickiego i opolskiego objętych powodzią, wraz z opracowaniem programu prewencyjno-remediacyjnego; Proj. KBN 3 T09C 024 151998-2000

 5. Zdolności barierowe gleb i gruntów strefy aeracji w stosunku do typowych zanieczyszczeń antropogenicznych jako czynnik kształtowania się i ochrony jakości zasobów wodnych i gleb". Proj. KBN Nr 9 9228 92 03, 1992-1995


Projekty zagraniczne

Kierownik

Ceramics and organic materials and raw materials for usage as heavy metal adsorbents in waste water (Zastosowanie materiałów i surowców ceramicznych i organicznych jako adsorbentów metali ciężkich ze ścieków) Projekt w ramach współpracy między PAN a CSIC – Wyższa Rada Badań Naukowych Hiszpanii realizowany w latach 2005-2009

Główny wykonawca

 1. Effects of natural organogenic adsorbents on the control of metallic pollutants in the aquatic environment (Wpływ naturalnych adsorbentów organogenicznych na obniżenie zawartości zanieczyszczenia metalami w środowisku wodnym). Grant of Institute of Ecological Chemistry (Germany): FE-Nr 75 183, BA-Nr 31/170778/97, 1997-2000

 2. Peat and compost filters for the separation of hazardous wastes from water. (Filtry torfowe i kompostowe  dla wydzielania substancji toksycznych z wody). US AID‑CDR. Project No. TA‑MOU‑C12‑050; 1994-1997

 3. Grant Phare Nr PL 9209/95/04.02.1/nr 052 na przygot. Projektu pt. Elaboration of environmentally safe materials for highway construction based on reused solid industrial wastes (ECOWAY) (Opracowanie bezpiecznych dla środowiska materiałów do budowy autostrad w oparciu o recykling stałych odpadów przemysłowych) 


WYKAZ PUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH

Monografie

 1. Kyzioł-Komosińska J. Pająk M., 2012: Usuwanie barwników z wód i ścieków metodą sorpcji na neogeńskich iłach smektytowych. Prace i Studia 83, Zabrze, 122

 2. Kyzioł-Komosińska J., Kukułka L., 2008: Wykorzystanie kopalin towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych do usuwania metali ciężkich z wód i ścieków, Prace i Studia 75, Zabrze, 153

 3. Kyzioł J., 2002: Sorpcja i siła wiązania wybranych jonów metali ciężkich z substancją organiczną (na przykładzie torfów). Wydawnictwa IPIŚ PAN, 134,

 4. Kyzioł J.,1994: Minerały ilaste jako sorbenty metali ciężkich. Prace i Studia 43, Wrocław-Warszawa-Kraków. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 89


Artykuły w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports, tzw. listy filadelfijskiej

 1. Krzyżewska I., Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Czupioł J., Antoszczyszyn-Szpicka P. 2016. Inorganic nanomaterials in the aquatic environment: behavior, toxicity, and interaction with environmental elements. Archives of Environmental Protection (w druku).

 2. Boncel S, Kyzioł-Komosińska J., Krzyżewska I., Czupioł J. 2015. Interactions of carbon nanotubes with aqueous/aquatic media and selected organisms of aquatic ecosystems – a review. Chemosphere 136, 211-222.

 3. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M., Czupioł J., Dzieniszewska A., KrzyżewskaI. 2015. Sorption of Acid Green 16 from aqueous solution onto low-moor peat and smectite clay co-occurring in lignite of Belchatow mine field. Annual Set The Environment Protection 17, 165-187.

 4. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Franus M., Antoszczyszyn-Szpicka P., Czupioł J., Krzyżewska I. 2015. Sorption capacities of the natural and synthetic zeolites for the Cu(II) ions. Polish Journal of Environmental Studies 24 (3), 1111-1123.

 5. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M., Krzyżewska I., Dzieniszewska A. 2014. Adsorption of anionic dyes onto natural, thermally and chemically modified smectite clays. Polish Journal oh Chemical Technology 16 (4), 33-40.

 6. Kyzioł-Komosińska J., Dzieniszewska A., Krzyżewska I. 2014. Sorption properties of lignite for some acid dyes. Zdolności sorpcyjne węgla brunatnego w stosunku do wybranych barwników kwasowych. Przemysł Chemiczny 93/5, 657-661.

 7. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pająk M. Krzyżewska I. 2014. Removal of Cr(III) ions from water and wastewater by sorption onto peats and clays occurring in an overburden of lignite beds in Central Poland. Environment Protection Engineering 40 (1), 5-22.

 8. Augustynowicz J., Kyziol-Komosinska J., Smolen S., Waloszek A. 2013. Study on chromium-binding capacity of Callitriche cophocarpa in an aquatic environment, Arch. Environ. Contam. Toxicol. 64, 410–418.

 9. Tamayo A., Kyziol-Komosinska J., Sánchez MªJ., Callejas P., Rubio J., Barba MªF. 2012. Characterization and properties of treated smectites. Journal of the European Ceramic Society 32 (11), 2831–2841.

 10. Kyzioł-Komosinska J., Rosik-Dulewska Cz., Dzieniszewska A., Pajak M. 2011. Compost as biosorbent for removal of acid dyes from the wastewater generated by the textile industry. Archives of Environmental Protection, 37/4, 3-14.

 11. Kyziol Komosinska J., Barba F., Callejas P., Rosik Dulewska C. 2010. Beidellite and other natural low-cost sorbents to remove chromium and cadmium from water and wastewater, Boletin de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 49/2, 121-128.

 12. Kyzioł-Komosinska J., Rosik-Dulewska Cz., Pajak M., Jarzyna M. 2010. Removal of direct dyes from wastewater by sorption onto smectite clay. Archives of Environmental Protection 36/3, 3-15.

 13. Kyzioł-Komosińska J. 2009. Influence of properties of selected metal ions on their sorption onto neogene clays, Fresenius Environmental Bulletin PSP-Verlag 18/7, 1080-1085.

 14. Kyziol-Komosinska J., TwardowskaI., Kocela J. 2008. Adsorption of cadmium(II) ions from industrial wastewater by low moor peat occurring in the overburden of brown coal deposits. Archives of Environmental Protection, 34/2, 83-95.

 15. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Kocela A. 2008. Właściwości sorpcyjne iłów neogeńskich i możliwości ich wykorzystanie do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków. Przemysł Chemiczny 5, 501-506.

 16. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz. 2007. Wpływ zawartości węgla w wybranych biolitach na ich zdolności wiązania jonów Cd(II), Zn(II), Ni(II), Cu(II) i Cr(III). Przemysł Chemiczny 10, 983-985.

 17. Kyzioł J. Twardowska I., Schmitt-Kopplin Ph. 2006. The role of humic substances in chromium sorption onto natural organic matter (peat) Chemosphere 63, 1974–1982.

 18. Kyzioł J. Barba Martín-Sonseca M.F., Callejas Gómez P., Szwej M. 2006. Iły trzeciorzędowe towarzyszące pokładom węgli brunatnych jako tanie sorbenty metali ciężkich. Gospodarka surowcami mineralnymi. T.22(3) Wydawnictwo IGSMiE PAN, 99-109.

 19. Twardowska I., Kyziol J. 2003. Sorption of metals onto natural organic mater as a function of complexation and adsorbent-adsorbate contact mode. Environment International, 28, 783-791.

 20. Kyzioł J. 2002. Effect of physical properties and cation exchange capacity on sorption of heavy metals onto peats. Polish Journal of Environmental Sciences. 11/6, 713-718.

 21. Twardowska I., Avnimelech Y., Kyzioł J., Golgrath T. 1999. Adsorption of zinc onto peat from peatlands of Poland and Israel.  Journal of Geochemical Exploration, 66, 387-404.

 22. Twardowska I., Kyziol J. 1996. Binding and chemical fractionation of heavy metals in typical peat matter, Fresenius J.Anal.Chem. (obecnie Analytical and Bioanalytical Chemistry) 354, 580-586.

 23. Helios Rybicka E., Kyziol J. 1987. Soil pollution with lead in the region of the domestic Glassware Plant "Irena" In Inowroclaw, Poland. Environmental Technology Letters (obecnie Environmental Technology), Vol.8, No.1.

Rozdziały w monografiach zagranicznych

 1. Kyzioł-Komosińska J., Rosik-Dulewska Cz., Pająk M. 2010. The potential of metal-complex dyes removal from wastewater using the sorption method onto organic matter-rich substances. W: Pawłowski L., Dudzińska M.R., Pawłowski R. (eds): Environmental Engineering . Taylor &Francis Group CRC Press, Boca Raton, New York, 197-202.

 2. Twardowska I., Stefaniak S., Janta-Koszuta K., Kyziol J. 2006. Optimization of the vadose zone monitoring at the sulfidic mining waste dumps or engineering constructions. In Tuan Vo-Dinh, R. Liberman, G. Gauglitz (eds.) Advanced Environmental, Chemical and Biological Sensing Technologies IV, Proceedings of SPIE Vol. 6377, Bellingham.

 3. Twardowska, I. , Kyzioł J. 2005. Pollutants emission from the automotive transport exemplified in Poland since 1990. Actual Problems of Transport Medicine W: The Ukrainian Scientific Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Public Health Services of Ukraine, and A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 1, 101-105

 4. Twardowska I., Janta-Koszuta K.; Stefaniak S.; Kyziol J. 2005. Results of PAH screening in floodplain soils vs. soil quality standards. W: Vo-Dinh T., Lieberman R.A, Gauglitz G. (eds.): Chemical and Biological Sensing Technologies III. Proceedings of SPIE Vol. 5993,

 5. Twardowska, I., Janta-Koszuta, K., Stefaniak, S., Kyziol, J. 2004. Screening and monitoring of metal contamination in soils of environmental disaster areas: Available techniques and needs. W: Vo-Dinh T., Gauglitz G., Lieberman R.A. (eds.): Advanced Environmental, Chemical and Biological Sensing Technologies II. Proceedings of SPIE Vol. 5586, 116-125

 6. Twardowska, I., Tripathi P.S.M., Singh G., Kyziol J. 2003. Trace elements and their mobility in coal/fly ash from Indian power plants in view of its disposal and bulk use in agriculture. W: K.S.Sajwan, A.K.Alva, R.F.Keefer (eds.): Trace Elements in Fly Ash, Kluwer Academic/Plenum Publishers, N.York, 25-44.

 7. Twardowska, I., Czaplicka, M., Kyziol, J., Kolber E. 2000. Environmental impact assessment and control of leachate from dumping sites of iron & steel and foundry solid waste. W: Gupta R.C., Ojha S.N.,.Pathhak J.P, Sunil Mohan, (eds.): Proceedings of the International Conference on Environmental Management in Metallurgical Industries EMMI 2000. Allied Publ. Ltd., New Delhi Mumbai Calcutta Lucknow Chennai Nagpur Bangalore Hyderabad Ahmedabad, 195-206.

 8. Helios Rybicka E., Kyzioł J. 1991. Clays and clay minerals as the natural barriers for heavy metals in pollution mechanism ‑ Illustrated by polish rivers and soils. Mitt. Osterr. Geol. Ges. Themenband Umweltgeologia, Wien, 83-88. 

Rozdziały w monografiach krajowych

 1. Pająk M., Dzieniszewska A., Kyzioł-Komosińska J. 2011. Usuwanie barwników z wód i ścieków metodą sorpcji na iłach neogeńskich. (naturalnych i modyfikowanych). W: Kuczera M. (red): Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego. Monografia Kraków, 117-122.

 2. Kyzioł-Komosińska J., Pająk M., Walor K. 2009. Usuwanie barwników ze ścieków przemysłu farbiarskiego metodą sorpcji na iłach smektytowych. W: Ozonek J, Dudzińska M. (eds) "Polska Inżynieria Środowiska. Pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej". Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska 58, 153-159.

 3. Kyzioł-Komosińska J., Miszczak E., Kukułka J. 2007. Parametry sorpcji jonów Cd(II), Cu(II), Ni(II), Zn(II) i Cr(III) na wybranych torfach występujących w nadkładzie złóż węgli brunatnych. W: Współczesne Problemy hydrogeologii T.XIII/3, Wydawnictwo AGH Kraków, 695-707.

 4. Kyzioł-Komosińska J., Twardowska I. 2007. Ocena możliwości wykorzystania sorbentów organicznych do usuwania jonów Fe i Mn ze ścieków przemysłowych. W: Rosik-Dulewska Cz., Głowacki M. (red.) Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Opole.

 5. Kyzioł J., Kukułka J., Miszczak E. 2007. Możliwości wykorzystania torfów z torfowisk niskich występujących w nadkładzie złóż węgli brunatnych do usuwania jonów Cd(II) ze ścieków przemysłowych. W: Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie – Surowce z odpadów. Wydawnictwo IGSMiE, 172-189.

 6. Kyzioł J., Twardowska I., Kukułka L. 2005. Usuwanie jonów kadmu ze ścieków przemysłowych przy wykorzystaniu sorbentów organicznych: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 32, 793 – 798.

 7. Kyzioł J., Twardowska I., Kukułka L. 2005. Możliwość zastosowania torfów jako reaktywnych barier przepuszczalnych w remediacji wód podziemnych:W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, Zeszyty UMK Toruń T. XII, 431 – 437.

 8. Twardowska I., Kyzioł J., Szczepańska J. 1999. Występowanie i mobilizacja metali śladowych z elektrowni, W: Janosz-Rajczyk, M. (red.): Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Politechnika Częstochowska, Konferencje 33, 365-372, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

 9. Twardowska I., Janta-Koszuta K., Kyzioł J. 1997. Sorpcja i desorpcja cynku w gruntach piaszczysto-żwirowych strefy saturacji. W: Górski J., Liszkowska E (red.): Współczesne Problemy Hydrogeologii, Górski J., Liszkowska E. (red.), t. VIII, 315-318, WIND Wrocław.

 10. Twardowska I., Kyzioł J., Szczepańska J., Nguen Ahn Quan, 1997. Przestrzenno-czasowa zmienność jakości wód podziemnych w otoczeniu składowiska odpadów skał karbońskich na tle gospodarki odpadami i warunków hydrogeologicznych. W: Górski J., Liszkowska E. (red.): Współczesne Problemy Hydrogeologii, , t. VIII, s. 255-259, WIND Wrocław.

 11. Twardowska I., Szczepańska J., Kyzioł J., Malczyk A. 1995. Zastosowanie popiołów elektrownianych do uszczelniania składowisk odpadów górnictwa węgla kamiennego. W: Geochemiczne, Hydrochemiczne i Biochemiczne Zmiany Środowiska Przyrodniczego na Obszarach Objętych Antropopresją. Zapobieganie-Usuwanie Przyczyn i Skutków Skażeń, 30-31.

 12. Helios Rybicka E., Kyzioł J. 1991. Rola minerałów ilastych w wiązaniu metali ciężkich w środowisku wodnym. Sozologia i Sozotechnika 31. Zesz. Nauk. AGH.
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol