obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


RolnictwoROLNICTWO

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne


Kształcenie w dwóch specjalnościach (wybór specjalności po 5 semestrze):

- Ochrona agrocenoz

- Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka

Katedra prowadząca rekrutację na kierunek Rolnictwo - Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydział Przyrodniczo-Techniczny.


Nowy kierunek studiów Rolnictwo jako studia I stopnia (3,5 letnie, inżynierskie, 7 semestrów) – stacjonarne i niestacjonarne zostanie uruchomiony na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2017/2018. Kierunek jest realizowany na styku czterech kluczowych dziedzin wiedzy niezbędnych do prowadzenia produkcji rolniczej i działalności powiązanej z rolnictwem tj.: nauk rolniczych, technicznych, biologicznych i o Ziemi. Nowy kierunek studiów powstał w regionie o utrwalonych tradycjach prowadzenia produkcji rolniczej. Ma za zadanie kształcenie kadr prowadzących produkcję rolniczą i działalność z zakresu obsługi rolnictwa.

W planie studiów znajduje się szeroka oferta przedmiotów przygotowujących do prowadzenia produkcji rolniczej, a także organizacji przestrzeni wiejskiej w warunkach zachowania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zasobów biologicznych i abiotycznych. Po czwartym semestrze studiów planuje się odbycie czterotygodniowej praktyki studenckiej. Praktyki będą organizowane przy współpracy z podstawowymi podmiotami regionalnymi zajmującymi się problematyką rozwoju rolnictwa, tj. z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Izbą Rolniczą, a także Departamentem Rolnictwa Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wydział planując studia zacieśnia współpracę z tymi podmiotami, a także z przedsiębiorstwami rolnymi i przetwórstwa rolno-spożywczego. Gwarantuje to zapewnienie przyszłym studentom możliwości odbycia praktyk u zróżnicowanych pod względem rodzajów działalności rolniczej podmiotów.

Absolwent po ukończeniu studiów będzie posiadał szeroką wiedzę i umiejętności m. in. z zakresu gleboznawstwa, produkcji roślinnej, hodowli roślin i nasiennictwa, techniki rolniczej, zoologii, agroekologii, prawnych aspektów rolnictwa, agroekonomii i nowoczesnego zarządzania gospodarstwem rolnym.

Absolwent specjalizacji ochrona agrocenoz będzie posiadał poszerzoną wiedzę i umiejętności m. in. z zakresu ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie, biologicznych metod ochrony upraw rolnych, czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.

Absolwent specjalizacji rolnictwo ekologiczne i agroturystyka będzie posiadał poszerzoną wiedzę i umiejętności m. in. z zakresu rolnictwa ekologicznego, biologicznych metod ochrony roślin, kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym, procedur zakładania działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania usługami agroturystycznymi.

Ponadto, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach z otoczenia rolnictwa w szkolnictwie oraz administracji państwowej lub samorządowej. Będą także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej o charakterze gospodarstwa agroturystycznego.

Absolwenci mogą kontynuować także naukę na studiach II stopnia, na kierunkach Wydziału Przyrodniczo-Technicznego: Ochrona środowiska, Biotechnologia i Inżynieria Środowiska. Planowane jest także utworzenie w przyszłości w oparciu o własną kadrę drugiego stopnia kształcenia (studia magisterskie) na kierunku Rolnictwo.


Absolwent szkoły średniej rekrutujący się na kierunek Rolnictwo powinien posiadać podstawowe kompetencje i wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, jaką wynosi się po ukończeniu szkoły średniej. Pożądanymi kandydatami będą również absolwenci techników rolniczych i przemysłu rolno-spożywczego, którzy osiągnęli już podstawowy poziom kompetencji zawodowych.

Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych, a o dostaniu się na studia będzie decydować konkurs świadectw maturalnych.


Plany zajęć na semestr zimowy rok akademicki 2017/2018
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol