obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


UO

dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski prof. UO
Profesor nadzwyczajny

Adres korespondencyjny
Uniwersytet Opolski
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, 45-052 Opole
tel. 77 401 60 2077 401 60 20, 77 401 60 2277 401 60 22

 

Gabinet:
Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej
ul. Oleska 48, II piętro, pokój 276 IF
e-mail: wiatkowski@uni.opole.pl
tel. 77 452 72 9977 452 72 99

stopień naukowy: doktor habilitowany
dziedzina: NAUKI ROLNICZE
dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
specjalność: gospodarka wodna, ochrona wód, hydrologia

Wykształcenie:

Magister inżynier inżynierii środowiska, specjalność inżynieria wodna i sanitarna wsi, 1998 r. Studia wyższe na kierunku Inżynieria Środowiska (inżynierskie i magisterskie), Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1993-1998.

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska, specjalność inżynieria i gospodarka wodna, 2004 r.

Studia doktoranckie w dyscyplinie Kształtowanie Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1998-2002.

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność gospodarka wodna, ochrona wód, hydrologia, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2011r.

Studia zagraniczne

Brandenburgische Technische Universität Cottbus. Studia na kierunku Umweltingenieurwesen, Wydział Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik, Cottbus 1997-1998 r.

Staże naukowe długoterminowe
 • Uniwersytet w Rostoku, 6 tygodniowy, 1997r.

 • Uniwersytet Techniczny w Cottbus, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, 6 miesięczny, 1999-2000r.

 • Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, stypendium DAAD, 2,5 miesięczny, 2008r.

 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, RSHM w Opolu, 8 miesięczny, 2009r.

Pobyty zagraniczne naukowe krótkoterminowe

Slovenská Pol’nohospodárska Univerzita v Nitre, Agronomická Fakulta, Nitra (Słowacja) 1999r., Technische Universität Cottbus (Niemcy) 1998, 1999, 2000r., Technische Universität Dresden (Niemcy) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013r., Ingolstadt (Niemcy) 2011r., Schaffhausen (Szwajcaria) 2011r., Universität für Bodenkultur Wien (Austria) 2011r., Česká zemědělská univerzita v Praze - Czech University of Life Sciences  Prague (Czechy) 2012, University of Ferrara (Włochy) 2012r., VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy) 2013r.

Studia podyplomowe

 • Studia podyplomowe „Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój”, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003r.

 • Studia podyplomowe w zakresie „Przygotowania Pedagogicznego”, Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego, Uniwersytet Opolski, Opole 2007r.

 • Studia podyplomowe „Zarządzanie Kadrami”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Opolu, Opole 2010r.Miejsca pracy, zajmowane stanowiska

 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi, na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego, od 2013 do nadal.

 • Adiunkt z habilitacją, w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi, na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego, od 2011-2013.

 • Adiunkt, w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi, na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego, 2004-2011.

 • Inżynier, Asystent, Adiunkt, w Instytucie Melioracji i Użytków Zielnych w Falentach, Dolnośląskim Ośrodku Badawczym we Wrocławiu, Wrocław 2002-2004.

 • Doktorant, w Instytucie Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1998-2002.Zainteresowania badawcze

 • Ochrona hydrosfery
 • Ochrona i poprawa jakości wód
 • Procesy hydrologiczne w zlewniach
 • Gospodarka wodna w zlewni i zbiorników retencyjnych
 • Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, także w powiązaniu z systemem zarządzania kryzysowego
 • Mała retencja wodna.

Dydaktyka

 • Hydrologia,
 • Gospodarka wodna,
 • Meteorologia i klimatologia,
 • Techniki odnowy środowiska wodnego,
 • Zagrożenia i ochrona hydrosfery,
 • Mała retencja wodna,
 • Geofizyczne źródła energii,
 • Seminarium dyplomowe.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów Uniwersytetu Opolskiego (www.hydrolodzy.uni.opole.pl)Działalność naukowa i w środowisku

 • Członek Komisji Nauk Rolniczych PAN, O/Katowice, kadencja 2007-2010, 2011-2014.

 • Członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Opolu, od kwietnia 2008r.

 • Członek Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy Prezydencie Opola, od lutego 2006r.

 • Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, od listopada 2005r.

 • Członek Wojewódzkiej Grupy Roboczej (WGR) ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), przy Marszałku Województwa Opolskiego, od listopada 2012r.

 • Członek Senackiej Komisji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego, kadencja 2012-2016.

 • Członek Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, od października 2008r.

 • Koordynator Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego ds. współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, od listopada 2006r.

 • Koordynator ze strony Uniwersytetu Opolskiego ds. współpracy z Gminą Dobrzeń, od listopada 2012 r.

 • Koordynator ze strony Uniwersytetu Opolskiego ds. współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, od listopada 2012r.

 • Koordynator ze strony Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ds. współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II.

 • Członek Rady Programowej na kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego.

 • Kierownik Studiów Podyplomowych Gospodarka Wodna na Uniwersytecie Opolskim.

 • Sekretarz Studiów Podyplomowych Odnawialne Źródła Energii na Uniwersytecie Opolskim.


Ważniejsze publikacje

 1. Paul L., Wiatkowski M., 2008. Powodzie w Niemczech i Polsce oraz sposoby ich ograniczania [w]: Czamara W., Dubicki A., Wiatkowski M. (red.), Zarządzanie kryzysowe – ochrona przed powodzią (zagadnienia naukowe), Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, 189-215.

 2. Czamara W., Czamara A., Wiatkowski M. 2008. The use of pre-dams with plant filters to improve water quality in storage reservoirs. Archives of Environmental Protection, vol. 34, SI, pp. 79-89.

 3. Kasperek R., Wiatkowski M. 2008. Charakterystyka gospodarki wodnej na zbiorniku Włodzienin. [w]: B. Namysłowska-Wilczyńska (red.), Modelowanie procesów hydrologicznych, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 407-423.

 4. Wiatkowski M., Czerniawska-Kusza I. 2009. Use of Jedlice preliminary reservoir for water protection of Turawa dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies, vol. XXXVIII, no. 1, pp. 83-91.

 5. Wiatkowski M., Paul L. 2009. Surface water quality assessment in the Troja river catchment in the context of Włodzienin reservoir construction. Polish J. of Environ. Stud. Vol.

 6. Wiatkowski M. 2009. Hydrochemical conditions for localization of small water reservoirs on the example of Kluczbork reservoir. Archives of Environmental Protection, vol. 35, no. 4, pp. 129-144.

 7. Wiatkowski M. 2010. Influence of small water reservoir Psurów on water quality at the Prosna river. Archives of Environmental Protection, vol. 36, no. 3, pp. 83-96.

 8. Wiatkowski M., Karbowiak W. 2010. Zarządzanie i kierowanie służbami Miasta Opola oraz ich współdziałanie w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska powodzi. [w]: R. Grocki (red.), Zarządzanie Kryzysowe – różne oblicza, Wyd. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR, Wrocław, 230-241.

 9. Wiatkowski M. 2010. Wybrane aspekty gospodarki wodnej na obszarze zlewni. Cz. I. Zadania gospodarki wodnej. [w]: Wiatkowski M., Czamara W. (red.), Zarządzanie kryzysowe – ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, 109-123.

 10. Wiatkowski M. 2010. Wybrane aspekty gospodarki wodnej na obszarze zlewni. Cz. II. Problemy gospodarki wodnej w zlewniach zbiorników retencyjnych. [w]: Wiatkowski M., Czamara W. (red.), Zarządzanie kryzysowe – ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, 125-133.

 11. Gałka B., Wiatkowski M. 2010. Charakterystyka osadów dennych zbiornika zaporowego Młyny oraz możliwość rolniczego ich wykorzystania. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, t. 10 z. 4 (32), 53-63.

 12. Wiatkowski M. Rosik-Dulewska Cz., Tymiński T. 2010. The analysis of water management of the Michalice Reservoir in the aspect of its functions. EcologicalChemistry and Engineering A, 17(11), 1505-1516.

 13. Wiatkowski M. 2011. Influence of Słup dam reservoir on flow and quality of water in the Nysa Szalona river. Polish J. of Environ. Stud. Vol. 20, No. 2, 469-478.

 14. Wiatkowski M. 2011. Influence of Mściwojów pre-dam reservoir on quality of water in the Wierzbiak river. Ecological Chemistry and Engineering A, Vol. 18(2), 289-300.

 15. Wiatkowski M., Rosik-Dulewska Cz. 2011. Problemy gospodarki wodnej w zlewni zbiornika Włodzienin na rzece Troi w aspekcie założonych dla niego funkcji. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 564, PAN,

 16. Wiatkowski M., Rosik-Dulewska Cz. Stan obecny i możliwości rozwoju energetyki wodnej w województwie opolskim. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, t.12 z. 2 (38), 2012, 313-327.

 17. Wiatkowski M., Kasperek R. 2012. Iinitial assessment of the power generation potential of selected Hydropower Plants in the dolnoslaskie and opolskie provinces. Proceedings of ECOpole, DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)075 2012;6(2).

 18. Wiatkowski M., Rosik-Dulewska Cz., Gruss Ł. 2012. Profil zmian wskaźników jakości wody w rzece Stobrawie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Nr 3/IV/2012, PAN, O/Kraków, s. 21-35.

 19. Wiatkowski M., Rosik-Dulewska Cz., Kuczewski K., Kasperek K. 2013. Ocena jakości wody zbiornika Włodzienin w pierwszym roku funkcjonowania. Annual Set The Environment Protection, Rocznik Ochrona Środowiska, Volume/Tom 15, 2666-2682.

 20. Kasperek R., Mokwa M., Wiatkowski M. Modelling of pollution transport with sediment on the example of the Widawa River. Archives of Environmental Protection, 2013; 39(2): 29-43. DOI: 10.2478/aep-2013-0017.

 21. Wiatkowski M. 2013. Wstępne wyniki badań jakości wody małego zbiornika Michalice na Widawie. Inżynieria Ekologiczna Nr 35, 117-125.

 22. Wiatkowski M. 2013. Retencja zbiornikowa w Polsce i w województwie opolskim. [w]: Wiatkowski M. (red.), Retencja wodna na obszarach wiejskich – wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, 35-63

 23. Wiatkowski M. 2013. Zagrożenia jakości wód retencjonowanych i działania dążące  do ich ochrony. [w]: Wiatkowski M. (red.), Retencja wodna na obszarach wiejskich – wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, 175-200.

Monografie naukowe

 1. Wiatkowski M., Czamara W., Kuczewski K. 2006. Wpływ zbiorników wstępnych na zmiany jakości wód retencjonowanych w zbiornikach głównych. Monografia nr 67. Wyd. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, ss. 122.

 2. Czamara W., Dubicki A., Wiatkowski M. (red.). 2008. Zarządzanie kryzysowe – ochrona przed powodzią (zagadnienia naukowe), Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, ss.216.

 3. Wiatkowski M. Czamara A., Kosierb R. (red.). 2008. Zarządzanie kryzysowe – ochrona przed powodzią (rozwiązania praktyczne), Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, ss.248.

 4. Wiatkowski M. (red.). 2009. Studenckie Spotkania Odrzańskie w aspekcie „Woda – Człowiek – Środowisko”, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, ss. 164.

 5. Wiatkowski M., Czamara W. (red.). 2010. Zarządzanie kryzysowe – ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, ss. 243.

 6. Rosik-Dulewska Cz., Wiatkowski M. (red.), 2010. Zarządzanie kryzysowe – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, ss. 229.

 7. Wiatkowski M., Czamara W., Karbowiak W., Labuhn M., Lipka R. 2010. Wybrane aspekty osłony hydrologiczno-meteorologicznej dla województwa opolskiego. Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, ss. 133.

 8. Wiatkowski M. (red.). 2013. Studenckie Spotkania Odrzańskie 2013 Woda – Człowiek – Środowisko, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, ss. 208.

 9. Sitko D., Szwedziak K., Wiatkowski M. (red.). 2013. Odnawialne źródła energii w województwie opolskim – aspekt techniczny, ekonomiczny i przyrodniczy. Wyd. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ss. 115.

 10. Wiatkowski M. (red.). 2013. Retencja wodna obszarów wiejskich – wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytet Opolski KOPZ, Opole, ss. 303 

Uczestnictwo w wybranych projektach naukowo-badawczych.

Udział w opracowaniach, ekspertyzach i projektach z zakresu hydrologii,  gospodarki wodnej, ochrony wód i ocen oddziaływania na środowisko, w tym:  opinie i ekspertyzy z zakresu hydrologii i gospodarowania wodą stanowiące podstawę do wydania decyzji administracyjnych, obliczenia bilansów wodnych zlewni cieków i zbiorników wodnych, pomiary hydrometryczne na rzekach na potrzeby gospodarki, jak i inwestorów prywatnych, prace przy tworzeniu programów małej retencji dla jednostek samorządu terytorialnego, analizy wystąpienia powodzi o założonym prawdopodobieństwie przewyższenia, prace polegające na wyznaczaniu obszarów zagrożonych powodzią, opracowania z zakresu melioracji podstawowych i szczegółowych, oceny stanu użytkowania zbiorników wodnych, oceny zamulania zbiorników (podatności na zamulanie), analiza rzek i zbiorników wodnych pod kątem możliwości lokalizacji małych elektrowni wodnych.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie pracy doktorskiej pt. „Wpływ zbiornika wstępnego na jakość magazynowanej wody w zbiorniku głównym” przez Radę Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław marzec 2004r.

 • Nagroda Fundacji Pro Scientia et Vita Członków Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk dla Młodego Aktywnego Naukowca za rok 2006, Warszawa maj 2007r.

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Opolskiego za aktywność naukowo-badawczą i organizacyjną oraz wzorowe wypełnianie obowiązków nauczyciela akademickiego, za rok 2006/2007, Opole październik 2007r.

 • Nagroda QUALITY JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim, a także za dostosowanie modelu kształcenia do procesu bolońskiego oraz procedur akredytacyjnych, za rok akademicki 2009/2010, Opole, styczeń 2011r.

 • Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Postanowienie Prezydenta RP z dnia 31 sierpnia 2011r. o nadaniu odznaczeń.

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za aktywność naukowo-badawczą i organizacyjną oraz wzorowe wypełnianie obowiązków nauczyciela akademickiego, za rok 2011/2012, Opole październik 2012r.

 • Nagroda STATUETKA OPOLSKA OZE w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii w kategorii działalność na rzecz promocji EKOENERGETYKI, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, OODR Łosiów, Regionalne Centrum Ekoenergetyki, Opole-Łosiów 18.11.2013r.

 • Nagroda QUALITY JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim, a także za dostosowanie modelu kształcenia do procesu bolońskiego oraz procedur akredytacyjnych, za rok akademicki 2012/2013, Opole, grudzień 2013r.
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol