obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenneSylabusy przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku Ochrona Środowiska o specjalności Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zgodnie z Krajowymi Ramami KwalifikacjiPRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE


Ekotoksykologia
Geodezja i kartografia - wybrane zagadnienia
Gleboznawstwo - wybrane zagadnienia
Kompleksowa gospodarka odpadami
Kształtowanie i ochrona krajobrazu
Laboratorium specjalizacyjne I i II
Ochrona atmosfery - wybrane zagadnienia
Planowanie przestrzenne
Polityka i prawo w ochronie środowiska
Pracownia magisterska
Rewitalizacja i rekultywacja
Seminarium magisterskie I i II
Statystyka i modelowanie zjawisk przyrodniczych
Systemy infrastrukturalne w gospodarce przestrzennej
Terminologia angielska w ochronie środowiska
Wykład specjalizacyjny I i II
Wykład monograficzny
KURSY DO WYBORU


Administracyjno - prawne podstawy gospodarki przestrzennej
Geografia gleb
GIS w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Kształtowanie malej retencji wodnej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Mineralne surowce odpadowe


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol