obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Techniki i technologie w ochronie środowiskaSylabusy przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku Ochrona Środowiska o specjalności Techniki i technologie w ochronie środowiska zgodnie z Krajowymi Ramami KwalifikacjiPRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE


Ekologia wód
Ekotoksykologia
Gleboznawstwo
Gospodarka odpadami
Gospodarka wodno-ściekowa
Laboratorium specjalizacyjne
Ochrona atmosfery - wybrane zagadnienia
Planowanie przestrzenne
Polityka i prawo w ochronie środowiska
Pracownia magisterska
Seminarium magisterskie I i II
Statystyka i modelowanie zjawisk przyrodniczych
Terminologia angielska w ochronie środowiska
Wyklad monograficzny
KURSY DO WYBORU

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol