obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Ochrona Środowiska inżynierska (2012-2016)Sylabusy przedmiotów realizowanych w toku studiów na kierunku Ochrona Środowiska inżynierska zgodnie z Krajowymi Ramami KwalifikacjiPRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

BHP
Biofizyka
Botanika
Chemia ogólna i nieorganiczna
Chemia organiczna z elementami biochemii
Ekologia
Ekonomia w ochronie środowiska
Ergonomia
Filozofia przyrody
Geofizyczne źródła energii
Geologia
Geometria wykreślna i grafika inżynierska
Geomorfologia
Gleboznawstwo
Hydrologia i gospodarowanie wodą
Instrumentalne metody badań środowiska
Inżynieria procesowa
Język angielski
Matematyka z elementami geometrii
Matematyka z elementami statystyki
Meteorologia z elementami klimatologii
Mikrobiologia
Monitoring i bioindykacja
Oceny oddziaływania na środowisko
Ochrona przyrody
Ochrona własnosci intelektualnej
Pracownia dyplomowa
Praktyka zawodowa
Prawo w ochronie środowiska
Przedmiot specjalizacyjny
Przysposobienie biblioteczne
Rozwój zrównoważony
Seminarium dyplomowe I i II
Techniki i technologie w ochronie agrocenoz
Techniki ochrony gleb
Techniki odnowy środowiska wodnego
Techniki rekultywacji gruntów
Technologia informacyjna
Technologie bioenergetyczne
Technologie w gospodarce odpadami
Technologie w gospodarce wodno-ściekowej
Teledetekcja i GIS
Wychowanie fizyczne
Zagrożenia cywilizacyjne
Zagrożenia i techniki ochrony atmosfery
Zoologia


Praktyka zawodowa

KURSY DO WYBORU

Biochemia gleb
Bioremediacja gruntów
Ekologia zbiorników antropogenicznych
Geochemia
Geograficzne podstawy ochrony środowiska
Gospodarowanie odpadami organicznymi
Hydrobiologia
Kartografia i geodezja
Limnologia
Magnetyzm
Metodologia badań środowiska
Metody czynnej ochrony zwierząt
Mineralogia środowiska
Podstawy chemii środowiska
Renaturyzacja wód
Sorbenty zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych
Techniki ochrony wód
Technologie uprawy roślin
Warunki glebowe uprawy roślin w mieście I
Warunki glebowe uprawy roślin w mieście II
Wybrane zagadnienia z dendrologii
Zarządzanie środowiskiem
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol