obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Odnawialne Źródła EnergiiOdnawialne Źródła Energii - dwusemestralne studia podyplomowe

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, ul. kard. B. Kominka 6, 45-035 Opole, tel. 77 4016041, e-mail: maria.waclawek@o2.pl

Jednostka prowadząca studia: Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, przy współudziale Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi, i Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej; Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, ul. kard. B. Kominka 4, 45-035 Opole,

Kontakt: Prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, ul. kard. B. Kominka 6, 45-035 Opole, tel. 77 4016041, e-mail: maria.waclawek@o2.pl

Sekretariat: mgr Aleksandra Cichoń, Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, ul. Oleska 22, 45-052 Opole, tel. 77 4016022, e-mail: agola@uni.opole.pl

Składanie dokumentów: do 30.09.2016r.

Termin rozpoczęcia: 1.10.2016r.

Opłata za semestr: 1 700 zł (opłata może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników)

Czas trwania: 2 semestry

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na Studia podyplomowe (podanie.doc)
  • kwestionariusz (kwestionariusz.doc)
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 2 zdjęcia 35x 45 mm,
  • ksero dowodu osobistego,
  • deklarację zapłaty za Studia podyplomowe (warunkiem dopuszczenia do zajęć na studiach podyplomowych jest zawarcie przez uczestnika Studiów umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe oraz wniesienie opłaty) deklaracja-zaplaty.doc

Sposób rekrutacji: Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych i spełnienie wymogów rekrutacyjnych. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń lub/i rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywana liczba studentów: 20-25 osób

Charakterystyka studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII organizowane są dla osób posiadających tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. Ogólny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 250 godzin w ciągu dwóch semestrów. Zajęcia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym (wykłady, seminaria i zajęcia terenowe) przez pracowników dydaktyczno-naukowych Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi i Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego, prawnika oraz praktyków.

Sylwetka absolwenta:

Obecne potrzeby energetyczne Świata są zaspokajane głównie poprzez wykorzystanie  kopalnych surowców energetycznych, tj. węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego, których zasoby szybko maleją. Wykorzystanie tych nośników energii nie jest także w skutkach obojętne dla środowiska, dlatego planuje się coraz większy udział odnawialnych źródeł energii w jej pozyskiwaniu. Wiedza o OZE jest niewystarczająca, mimo, iż ostatnio bardzo zmieniły się w społeczeństwie poglądy na ich rolę i zadania. Program studiów podyplomowych ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ma zapewnić zdobycie wiedzy z tego zakresu dzięki temu, że umożliwia słuchaczom poznanie współczesnych zagadnień począwszy od przeglądu metod ograniczania zużycia energii, poprzez charakterystykę poszczególnych źródeł odnawialnej energii aż po przedstawienie podstaw prawnych i instrumentów finansowych przy inwestycjach z zakresu OZE.

Absolwent studiów podyplomowych OZE może znaleźć zatrudnienie w jednostkach zajmujących się odzyskiem energii ze źródeł odnawialnych, w zależności od swoich preferencji zawodowych, umiejętności zdobytych na studiach jak i cech charakteru. Absolwenci będą także przygotowani do prowadzenia biznesu w zakresie OZE w biurach projektowych i firmach wykonawczych. Kolejne możliwości to zatrudnienie w sektorze publicznym, na szczeblu samorządowym a także w nauce, gdyż istnieje potrzeba badań wpływu OZE na środowisko i na gospodarkę.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Metody ograniczania zużycia energii, Ekologiczne uwarunkowania wytwarzania i wykorzystywania OZE, Energetyka słoneczna, Energetyka wiatrowa, Energetyka wodna, Energetyka geotermalna, Energetyczne wykorzystywanie biomasy, Pompy ciepła, Ogniwa paliwowe, Cykl życia produktu, Produkcja i wykorzystywanie biopaliw stałych i płynnych, Energia pozyskiwana z odpadów, Fermentacja metanowa - biochemia procesu, Podstawy budownictwa pasywnego, Podstawy prawne wykorzystywania OZE, Instrumenty finansowe wykorzystywania OZE, Rynek energetyki odnawialnej i jej konkurencyjność - handel emisjami,  Planowanie energetyczne. W ramach wybranych przedmiotów będą wprowadzane zasady projektowania OZE.

Zajęcia odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII jest obecność na zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu dyplomowego, który jest podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Studiów.Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol