obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Skały metamorficzneSkały metamorficzne przeobrażone w warunkach metamorfizmu regionalnego strefy chlorytowej

 
     
    Metałupek pyłowcowo-iłowcowy
przeobrażony w strefie chlorytowej  metamorfizmu regionalnego, opisywany jest w literaturze też jako fyllit.

Jarnołtówek, wyrobisko eksploatacyjne „Dewon”, warstwy andelskohorskie, Opolszczyzna.
coll. K. Miszewski

Przedrostek meta- oznacza, że przeobrażenia metamorficzne nie zatarły cech struktury i tekstury skały pierwotnej i możliwe jest rozpoznanie skały wyjściowej.

W skale widoczne jest warstwowanie sedymentacyjne, wyrażone naprzemianległymi – metapyłowcowymi
- jasnoszarymi laminami grubiej ziarnistymi  i metaiłowcowymi - ciemnoszarymi laminami drobniej ziarnistymi

Skałą wyjściową jest osadowa skała pyłowcowo-iłowcowa (rytmit pyłowcowo-iłowcowy).


Odczytywanie zapisu skalnego Rodzaj zapisu – zapis tektoniczny
Struktury tektoniczne wykształcone w efekcie dwóch etapów deformacji fałdowej
  
               
Metapyłowiec sfałdowany w dwóch etapach deformacji D1 i D2
 
Efekt fałdowania nałożonego młodszy fałd F2 nałożony na starszy fałd F1
Wzajemna relacja przestrzenna fałdów F1 i F2 dowodzi znacznej zmiany pola nacisków tektonicznych w drugim etapie deformacji D2 o około 900. Fałd pierwszej generacji F1 ma znacznie silniej zaciśnięte skrzydła od fałdu drugiej generacji F2.
 
Lokalizacja:
Metapyłowiec intensywnie zdeformowany, znaleziony przez J. Patałachę z Kazachstanu, geologa z AN SSSR - w zwietrzelinie zboczowej Bystrego Potoku, przy drodze Pokrzywna – Biskupia Kopa, w pobliżu skoczni narciarskiej, warstwy andelskohorskie, górny dewon, Góry Opawskie, Opolszczyzna.
coll. K. Miszewski
 
 
Co można odczytać w zapisie skalnym metapyłowca ?
 
 1. Wyraźną deformację,
 2. Rodzaj deformacji – deformacja ciągła (plastyczna) w efekcie której nie doszło do przerwania ciągłości lateralnej  warstwy ale do jej intensywnych wygięć, a więc jest to – deformacja fałdowa,
 3. Efekt deformacji –  fałdy powstałe pod wpływem nacisków bocznych,
 4. Istnienie dwóch etapów deformacji fałdowej; starszej deformacji D1 i młodszej deformacji D2 -  w efekcie których powstały dwie generacje fałdów: - generacja starszych fałdów F1 i - druga generacja fałdów młodszych F2  - nałożona na generację fałdów starszych,
 5. Różny stopień zaciśnięcia skrzydeł w fałdach  F1 i F2;
  • fałd starszy F1  jest fałdem wąskopromiennym  ma silnie zaciśnięte skrzydła,
  • fałd młodszy F2 jest fałdem średniopromiennym którego skrzydła są w średnim stopniu zaciśnięte,
 6. Różną miąższość strefy przegubowej w fałdach F1 i F2 – fałd F1 ma znacznie zwiększoną miąższość strefy przegubowej w stosunku do miąższości skrzydeł, fałd F2 ma zbliżoną miąższość strefy przegubowej do miąższości skrzydeł                                                                     
Znaczenie regionalne zapisu skalnego
 
Dobrze wykształcone dwie generacje fałdów w metapyłowcu dowodzą istnienia co najmniej dwóch etapów deformacji fałdowych w warstwach andelskohorskich.
 


Skały metamorficzne przeobrażone w warunkach metamorfizmu regionalnego niskiego stopnia - w strefie chlorytowej
 


Metazlepieniec otoczakowy (meatpelit z otoczakami, metaiłowiec zlepieńcowaty) lokalnie z głazami
 
W skale została zachowana struktura (tekstura) grubookruchowa (zlepieńcowa), wyrażona  polimiktycznymi dobrze obtoczonymi otoczakami, rzadko głazami, spojonymi spoiwem pelitowym, pierwotnie ilastym. Szkielet psefitowy tworzą otoczaki (2-200 mm), rzadziej głazy ( > 200 mm).

Lokalizacja:
Jarnołtówek, wyrobisko eksploatacyjne „Dewon”, warstwy andelskohorskie, Opolszczyzna.
coll. K. Miszewski


 
 
Głaz z metazlepieńca
sfałdowany w drugim etapie deformacji D2 oś fałdu F2 jest zgodna z dłuższą osią eliptycznego pierwotnie płaskiego głazu.

Lokalizacja:
Jarnołtówek, wyrobisko eksploatacyjne „Dewon”, warstwy andelskohorskie, Opolszczyzna.
coll. K. Miszewski
 Łupek zieleńcowy
Lokalizacja:
Pokrzywna, warstwy andelskohorskie, Opolszczyzna.
coll. K. Miszewski
 


Zieleniec
Pokrzywna, warstwy andelskohorskie, Opolszczyzna.
coll. K. Miszewski
 Skały metamorficzne przeobrażone w warunkach metamorfizmu regionalnego niskiego stopnia - w strefie biotytowej
 


Fyllit biotytowy
 
Skałą wyjściową jest osadowa skała pyłowcowo-iłowcowa (rytmit pyłowcowo-iłowcowy). Warstwowanie sedymentacyjne skały wyjściowej zostało prawie całkowicie zatarte w efekcie blastezy biotytu.
Wielkość blastów biotytu dochodzi do około 1 mm.

Lokalizacja:
Jarnołtówek, warstwy andelskohorskie, Opolszczyzna.
coll. K. Miszewski
 


 Skały metamorficzne przeobrażone w warunkach metamorfizmu regionalnego średniego stopnia - w strefie granatowej
 

Gnejs biotytowy z granatami

Lokalizacja:
Terasa zalewowa Modi Khola, Pohkara, Nepal
coll. K. Miszewski


 
Skały metamorficzne przeobrażone w warunkach metamorfizmu regionalnego wysokiego stopnia - w strefie staurolitowej


Łupek mikowy z kryształami staurolitów
 
Kryształy słupkowe staurolitu zbliźniaczone krzyżowo w kształcie krzyża greckiego, przerastające się pod kątem prostym.
Lokalizacja:
Półwysep Kola, Rosja, okaz zakupiony w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie
coll. K. Miszewski
 


Skały metamorficzne przeobrażone w warunkach metamorfizmu regionalnego wysokiego stopnia - w strefie sillimanitowej
 
Gnejs sillimanitowy z nodulami silimanitowymi
fragment rdzenia wiertniczego
 
Nodule sillimanitowe:
 • są utworzone z fibrolitu (włóknistej odmiany sillimanitu),
 • mają kształt dyskoidalnych soczewek o średnicy do 2 cm i grubości do 3 mm,
 • często są zorientowane skośnie do foliacji.
 
Foliacja – tekstura kierunkowa wyrażona równoległą orientacją dużych płaskich kryształów zwanych - blastami, powstających w efekcie krystalizacji i rekrystalizacji w warunkach metamorficznych.

Lokalizacja:
Wzgórza Niemczańsko – Strzelińskie
coll. K. Miszewski


 

Nodule sillimanitowe występujące w zwietrzelinie gnejsów sillimanitowych:
 • mają kształt płaskich, dyskoidalnych, cienkich soczewek,
 • o średnicy do około 2 cm i grubości do 2mm,
 • są białe i bardzo twarde,

Lokalizacja:
ścieżki polne w rejonie Witostowic i Nowolesia,
Wzgórza Niemczańsko – Strzelińskie, Przedgórze Sudeckie.
coll. K. Miszewski
 
Skały metamorficzne przeobrażone w warunkach metamorfizmu regionalnego
 

Kwarcyt
 • jest skałą zwięzłą, twardą,
 • nie wykazuje łupliwości,
 • w składzie mineralnym wyraźnie dominuje kwarc, 
 • przy dotyku palcami przełamu skały nie wyczuwa się ziaren kwarcu.
Lokalizacja:
Wzgórza Niemczańsko – Strzelińskie, Przedgórze Sudeckie.
coll. K. Miszewski
 

Łupek kwarcytowy
Cechy diagnostyczne:
 • wyraźnie wykształcona foliacja,
 • barwa biała lub jasnoszara,
 • struktura drobnoblastyczna, tekstura łupkowa,
 • w składzie mineralnym wyraźna dominacja kwarcu powyżej 90% objętości, podrzędne ilości serycytu,
 • lokalnie na powierzchniach złupkowania widoczne są czarne igiełki turmalinu.
Lokalizacja:
Krzywina k. Jegłowej, około 9 km na SE od Strzelina, warstwy z Jegłowej
coll. K. Miszewski
 


Kwarcyt daktylowy (Metazlepieniec)
 • jest niezwykłym fenomenem przyrodniczym wzbudzającym duże zainteresowanie nie tylko geologów i kolekcjonerów ale także i wielkich poetów,
 • był przedmiotem obserwacji i zainteresowania Johana Wolfganga Goethego do tego stopnia, że w 1823 r. napisał on traktat na jego temat,
 • ma barwę jasnoszarą, drobnoziarniste i równoziarniste tło skalne, w którym tkwią równolegle zorientowane, owalne w przekroju poprzecznym i wydłużone agregaty kwarcowe przypominające pestki daktyli o długości do około 10 cm.
Lokalizacja:
Krzywina k. Jegłowej, około 9 km na SE od Strzelina, warstwy z Jegłowej
coll. K. Miszewski
 

Skały metamorficzne przeobrażone w warunkach najwyższego stopienia metamorfizmu regionalnego w początkowym etapie migmatyzacji
 
Gnejs iniekcyjny z iniekcją granitoidu kwarcowo-skaleniowego w drobnolaminowany gnejs biotytowy
coll. K. Miszewski 
Skały ultrametamorficzne

 
Migmatyty
 • są skałami pośrednimi między skałami metamorficznymi a skałami magmowymi,
 • powstają na znacznych głębokościach
 • w procesie migmatyzacji,
 • nazwa pochodzi od greckiego słowa migma = mieszanina.
Migmatyty są utworzone z dwu podstawowych części różniących się genetycznie, petrograficznie i optycznie z ciemnego paleosomu i jasnego neosomu.
 
Paleosom jest zachowanym reliktem skały pierwotnej (osadowej, magmowej lub metamorficznej), który nie uległ przeobrażeniu w procesie migmatyzacji.
 
Neosom jest nowo powstałą, młodszą częścią migmatytu o składzie granitowym lub pegmatytowym, która w stanie upłynnionym intruduje w skały  reliktowe czyli paleosom, wzdłuż: szczelin, powierzchni warstwowania lub złupkowania.

Główne składniki migmatytów:
kwarc, skalnie, biotyt, muskowit, amfibole, granaty, sillimanit i kordieryt.
coll. K. Miszewski
 

Skały metamorficzne przeobrażone w warunkach metamorfizmu regonalnego

 
 
Gnejs śnieżnicki oczkowo - smużysto – słojowy
 
Okazy dydaktyczne
 • podłużny przekrój gnejsu z teksturą smużysto –słojową,
 • przekrój poprzeczny gnejsu z teksturą oczkową.
Lokalizacja:
stok Czarnej Góry, rejon Śnieżnika, Kotlina Kłodzka,
coll. K. Miszewski
 

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol