obraz - SoilSEDUMA---logo-male.jpg

obraz - drzewo2.JPG
obraz - kamyki.jpg
obraz - Sopot3.jpg
obraz - jaskinia.jpg
obraz - logo_bnwz_3.jpg


Sprawozdanie z konferencji 

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej „Zarządzanie Kryzysowe – Nauka i Praktyka na temat: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich Odpowiedzią na Ograniczanie Zjawisk Ekstremalnych  i Ich Skutków”

Galeria zdjęć

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Zarządzanie Kryzysowe – Nauka i Praktyka na temat: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich Odpowiedzią na Ograniczanie Zjawisk Ekstremalnych  i ich skutków” z udziałem gości zagranicznych odbyła się w dniach 3-5.11.2010 r.. Organizatorami ww. konferencji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rolnictwa I Rozwoju Wsi, Uniwersytet Opolski Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi oraz Urząd Miasta Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Patronat Honorowy Konferencji objęli: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja – Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego, Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego, Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski oraz Ryszard Zembaczyński – Prezydent Miasta Opola.

Komitet Honorowy Konferencji stanowili: Tomasz Kostuś – Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Andrzej Gawdzik – Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, Ryszard Kosierb – Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wiesław Kryniewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Małgorzata Rabiega –  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola.

Konferencja odbyła się  Ośrodku Skowronek w Głuchołazach ul. Gen. Wł. Andersa 74/76, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie.

Pierwotnie II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Zarządzanie Kryzysowe – Nauka i Praktyka” zaplanowana była w terminie 26-28.05.2010 r., jednak z przyczyn niezależnych od organizatorów (ogólnopolska powódź), konferencja odbyła się w dniach  3-5.11.2010 r. W ramach konferencji przewidziano dwa dni obrad oraz jeden dzień przeznaczono na wyjazd terenowy.

W dniu 3.11.2010 r. od godziny 9.30 do 11.00 trwała rejestracja uczestników.
Od godziny 11.00 rozpoczęły się obrady. Otwarcie Konferencji – przywitanie gości
i przemówienia okolicznościowe.

Gości i uczestników Konferencji powitała przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji - prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska - Kierownik Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego.

Jako pierwszy wystąpił Wojewoda Opolski - Ryszard Wilczyński. Podkreślił znaczenie dyskusji i potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego, jak i wpływu zjawisk ekstremalnych na sposoby rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wspomniał o roli administracji rządowej w przeciwdziałaniu i reagowaniu na występujące zjawiska ekstremalne. Życzył uczestnikom konferencji udanych obrad.

Następnie wystąpił Prorektor Uniwersytetu Opolskiego do spraw nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek. Podkreślił znaczenie roli ww. konferencji dla bezpieczeństwa regionu. Wspomniał, że zarówno w przeszłości, podczas powodzi 1997 roku, jak i podczas powodzi w 2010 roku sam borykał się w miejscu swojego zamieszkania ze zjawiskiem powodzi i skutkami które powódź niesie. Gratulował organizatorom pomysłu zorganizowania konferencji.

Następnie wystąpił członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Tomasz Kostuś. Przedstawił bardzo ważne zagadnienia dotyczące powodzi, gospodarki wodnej, rozwoju rolnictwa, melioracji i odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim. Przedstawił bardzo wnikliwie zadania Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zaprezentował politykę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz działania realizowane w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2010-2011. Złożył gratulacje organizatorom i uczestnikom konferencji za przygotowanie referatów i uczestnictwo w konferencji.

Następnie rozpoczęła się sesja plenarna pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Czesławy Rosik-Dulewskiej. Referaty wygłosili kolejno:

 1. Adela Kozina  (Urząd Marszałkowski) - „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jako instrument wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
 2. Wojciech Karbowiak (Urząd Miasta Opola) „Zarządzanie kryzysowe innowacyjnym podejściem do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz środowiska w aspekcie występowania zjawisk ekstremalnych”
 3. Jan Siuta (Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie) - „Optymalizacja użytkowania powierzchni ziemi łagodzi zjawiska ekstremalne”
 4. Romuald Grocki (Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu) - „Związek infrastruktury na obszarach wiejskich z infrastrukturą krytyczną”

Sesja zakończyła się dyskusją. Poruszano w niej ważne aspekty poruszone w prezentowanych referatach.

Po obiedzie rozpoczęła się II sesja, prowadzona przez prof. dr hab. inż. Laurę Radczuk. Kolejność wystąpień:

 1. Karolina Pomorska (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu) - „Zarządzanie kryzysowe w weterynarii”
 2. Stanisław Minta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) - „Organizacja systemu RASFF w Polsce i Republice Czeskiej jako element zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności w UE”
 3. Włodzimierz Czamara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) - „Wskaźniki stopnia zagrożenia powodziowego dolin rzecznych i obiektów hydrotechnicznych”
 4. Elżbieta Bondar-Nowakowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) - „Źródła ryzyka w planowaniu i realizacji urządzeń ochrony przeciwpowodziowej”
 5. Jacek Gierczak (IMGW Wrocław) „Opolski System osłony przeciwpowodziowej”

Po dyskusji odbyła się sesja III pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Alicji Czamary. Prelegenci:

 1. Stanisław Staniszewski (Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry w Gliwicach)-„Stanowisko społeczności lokalnych w sprawie żeglugi odrzańskiej i jej rozwoju”
 2.  Krzysztof Kitowski (RZGW we Wrocławiu) - „Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej Unii Europejskiej w Polsce”
 3. Halina Jarosz (RZGW we Wrocławiu) - „Zagrożenia powodziowe w dolinie rzeki Białej Głuchołaskiej i koncepcje jej ochrony”
 4. Andrzej Żyromski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)- „Ocena warunków suszy wiosną w skali punktu”
 5. Maciej Zdralewicz (IMGW we Wrocławiu) - „Wpływ zmian wybranych parametrów modelu typu opad-odpływ na jego wyniki na przykładzie modelowania zlewni zlokalizowanych na obszarze górnego Bobru”
 6. Ryszard Pokładek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) - „Doskonalenie gospodarowania zasobami wodnymi obszarów rolniczych na przykładzie obiektu Miękinia”
 7. Mirosław Wiatkowski (Uniwersytet Opolski) - „Wybrane aspekty gospodarki wodnej na obszarze zlewni”
 8. Lothar Paul (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie) - „Integrative management of multipurpose drinking water reservoirs”
 9. Paul Graeber (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie) - „Groundwater recharge balancing under the conditions of climatic changes”

 

W czwartek – 4.11.2010 r. miał miejsce wyjazd studyjny  do Czech, za który ze strony czeskiej merytorycznie odpowiedzialny był Roman Bernat z Urzędu Miasta Brunthal. W trakcie wyjazdu zapoznano uczestników konferencji z organizacją zarządzania kryzysowego w mieście Brunthal. W ramach wyjazdu zwiedzano także zbiornik Śleska Hartu, na której odbył się pokaz zabezpieczeń przeciwpowodziowych na bazie urządzeń hydrotechnicznych. Podczas wyjazdu terenowego zapoznano się z rolą zbiorników zaporowych (przede wszystkim zbiornik Nysa) zlokalizowanych na rzece Nysie Kłodzkiej w ochronie przeciwpowodziowej województwa opolskiego. Uczestnicy konferencji zapoznali się z istniejącymi inwestycjami wykonanymi w ramach przeciwdziałaniu zjawiskom ekstremalnym, m.in. wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne, regulacja rzek, systemy melioracji stopnia podstawowego i szczegółowego, systemy osłony hydrologiczno-meteorologicznej. Następnie nastąpił powrót do Głuchołaz.

Ostatni dzień konferencji – 5.11.2010 r. poświęcony był kolejnym sesjom referatowym. Pierwszą z nich prowadził prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czamara. Wystąpili kolejno:

 1. Elżbieta Bondar-Nowakowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) - „Aspekty przyrodnicze w ochronie przeciwpowodziowej na terenach wiejskich na przykładzie cieków Dobra i Ślęza”
 2. Małgorzata Sulikowska (RZGW w Opolu) - „Ochrona przeciwpowodziowa bierna, zasady projektowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska i człowieka”
 3. Robert Kasperek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) –„Analiza rzeki Nysy Kłodzkiej pod kątem budowy małych elektrowni wodnych”
 4. Alicja Graczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - „Efekty zewnętrzne powodowane przez farmy   wiatrowe - wpływ na jakość i bezpieczeństwo życia lokalnej społeczności”
 5. Andrzej Graczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - „Instrumenty ochrony zasobów wodnych przed szkodami środowiskowymi”
 6. Iwona Strzelczyk (Uniwersytet Opolski)- „Aktualny stan realizacji działań na rzecz ochrony gleb i wód na obszarach wiejskich województwa opolskiego w ramach PROW na lata 2007-2013”

Sesja zakończyła się dyskusją. Po niej rozpoczęła się ostatnia sesja, prowadzona przez. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw. Kolejność wystąpień:

 1. Dariusz Suszanowicz (Uniwersytet Opolski) - „Gospodarka energią w budownictwie wiejskim”
 2. Krzysztof Maślak (Straż Miejska Opole) - „Bezpieczeństwo obywateli, jako zadania samorządu. Rola i miejsce straży miejskiej w systemie bezpieczeństwa na szczeblu gminy oraz w zarządzaniu kryzysowym”
 3. Tomasz Ciesielczuk (Uniwersytet Opolski) - „Nowoczesna gospodarka odpadami na wsi jako element strategii zrównoważonego rozwoju”
 4. Krzysztof Badora (Uniwersytet Opolski) - „Kierunki przekształceń zagospodarowania przestrzennego oraz zagrożenia krajobrazów wiejskich Opolszczyzny na przykładzie terenów parków krajobrazowych”
 5. Elżbieta Gołąbek (Uniwersytet Opolski) - „Zadrzewienia i ich rola w kształtowaniu środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich”
 6. Maciej Wyszyński (Uniwersytet Opolski) - „Zagrożenia Opolskich Parków Krajobrazowych związane z rozwojem turystyki”
 7. Beata Gołuchowska (Uniwersytet Opolski) - „Pyły przemysłowe jako źródło ferromagnetyków na terenach wiejskich województwa opolskiego”
 8. Leszek Koksanowicz (Państwowa Straż Pożarna Opole) - „Zadania Państwowej Straży Pożarnej w usuwaniu skutków zjawisk ekstremalnych”

Następnie głos zabrała prof. Czesława Rosik-Dulewska i dr inż. Mirosław Wiatkowski, którzy omówili pozostałe referaty zgłoszone na Konferencję:

 1. A. Czamara, K. Lejcuś - „Ocena stopnia zagrożenia suszą dla potrzeb reagowania kryzysowego”
 2. P. Filipowicz, Tomasz Skowera - „Analiza warunków stateczności korpusu nasypu zmodernizowanego przy wykorzystaniu gruntów antropogenicznych”
 3. E. Gołąbek, J. Sławiński - „Dobór gatunków drzew i krzewów do zadrzewień w przestrzeni wiejskiej”
 4. U. Karwaczyńska, E. Wróż - „Wpływ punktowych źródeł zanieczyszczeń na stan jakości wód rzeki nizinnej na terenie gminy Prószków”
 5. H. Klimczak, B. Wiatkowska -„Wykorzystanie systemów informacji geograficznej w analizie i modelowaniu obszarów wiejskich w ramach działań realizowanych przez PROW”
 6. S. Wanczura - „Coordination and communication as a structural and conceptual approach for ‘Risk Governance'”
 7. M. Wiatkowski, W. Czamara, W. Karbowiak,  M. Labuhn, R. Lipka - „Wybrane aspekty osłony hydrologiczno-meteorologicznej dla województwa opolskiego”

Efektem Konferencji są trzy monografie pod redakcją pracowników naukowych i praktyków działających na terenie województwa opolskiego:

- Zarządzanie kryzysowe – Ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych, pod redakcją Mirosława Wiatkowskiego i Włodzimierza Czamary,

- Zarządzanie kryzysowe – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, pod redakcją Czesławy Rosik-Dulewskiej i Mirosława Wiatkowskiego

- Wybrane aspekty osłony hydrologiczno-meteorologicznej dla województwa opolskiego autorstwa Mirosława Wiatkowskiego, Włodzimierza Czamary, Wojciecha Karbowiaka, Mirosława Labuhna i Romana Lipki.

 

 Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 22, tel. 077 401 60 20, fax. 077 401 60 30
e-mail: kopz@uni.opole.pl
administrator Grzegorz Kusza

dol